e-Kadry i płace

Przypominamy o terminach wpłat i składania deklaracji, które trzeba załatwić w najbliższym czasie, a także o tych, które konieczne są do wypełnienia do końca tego roku. Dziś mija termin m.in. wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2014 r. oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop. więcej >>

Przypominamy o zbliżających się terminach!

25.11.2014 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za październik 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2014 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
więcej >>

Przypominamy o dzisiejszych terminach oraz tych zbliżających się!

10.11.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2014 r.
17.11.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
więcej >>

Dzisiaj upływa m.in. termin wpłaty podatku VAT za wrzesień 2014 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, a także wpłaty podatku VAT za III kwartał 2014 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7K, VAT-7D. Ale to nie wszystko. Dowiedz się o wszystkich ważnych terminach upływających w dziś oraz w najbliszych dniach. więcej >>

15.10.2014 (środa)

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2014 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
więcej >>

6.10.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2014 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
7.10.2014 (wtorek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2014 r.
więcej >>

15.09.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2014 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych

więcej >>

5.09.2014 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2014 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
8.09.2014 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2014 r.
więcej >>

Przypominamy o zbliżających się terminach!

18.08.2014

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2014 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
więcej >>

5.08.2014

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2014 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
7.08.2014

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2014 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
więcej >>

 • 7 lipca 2014 r. - wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z deklaracjami za czerwiec dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • 10 lipca 2014 r. - wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wraz z deklaracjami za czerwiec  od osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebiewięcej >>

2014-06-09:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy za miesiąc poprzedni pobrany od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski
 • Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • AKC-P za miesiąc poprzedni
 • CIT-7 za miesiąc poprzedni
2014-06-10:

 • INTRASTAT za miesiąc poprzedni
 • ZUS DRA za miesiąc poprzedni
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
więcej >>

2014-05-26:

 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za miesiąc poprzedni
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
2014-05-28:

 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77
więcej >>

2014-05-12:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc poprzedni (Intrastat - Przywóz, Intrastat - Wywóz)
 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez izby celne
więcej >>

2014-04-28:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77
2014-04-30:

 • Roczne zbiorcze sprawozdania Rb-WSa – dokument i forma elektroniczna, za poprzedni rok składane przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do sporządzania sprawozdania zbiorczego
 • Roczne zbiorcze sprawozdania Rb-WSb w układzie wojewódzkim (regionalnym) za poprzedni rok składane przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do sporządzania sprawozdania zbiorczego
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
więcej >>

2014-04-15:

 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za poprzedni kwartał (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Roczne sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia) za poprzedni rok składane przez dysponentów części 77
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
więcej >>

2014-03-31:

 • Wprowadzający pojazd wpłaca opłatę za brak sieci zbierania pojazdów
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
 • Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – informacja ZUS ZSWA
 • Roczne jednostkowe sprawozdania Rb-WSa za poprzedni rok składane przez jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego (samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, samorządowe zakłady opieki zdrowotnej, inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw)
 • Roczne jednostkowe sprawozdania Rb-WSb za poprzedni rok składane przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za miesiąc poprzedni o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
więcej >>

2014-03-17:

 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
więcej >>

2014-03-01:

 • Przekazanie organowi nadzoru przez pracodawcę informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
2014-03-03:

 • Roczne sprawozdania Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów części budżetowej
 • Roczne sprawozdania Rb-27 za poprzedni rok składane przez dysponentów części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów części budżetowych
 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za IV kwartał 2013 r. składany przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Kwartale sprawozdanie Rb-40 za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • Roczne sprawozdanie Rb-ST za 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
więcej >>

2014-02-17:

 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • I rata podatku od środków transportowych
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami (współwłaścicielami) oraz przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które są one zarejestrowane (DT-1)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
więcej >>

2014-02-03:

 • Od 1 do 28 lutego producenci rolni składają wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (dotyczy oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od sierpnia roku poprzedniego do stycznia roku bieżącego)
  Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za poprzedni rok składane przez jednostki budżetowe
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW
 • Programy za poprzedni rok składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe przekazują zarządom jednostek samorządu terytorialnego kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r.
 • Roczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2013 r., składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-30S za IV kwartał 2013 r., składane przez samorządowe zakłady budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2013 r., składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Roczne sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2013 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
więcej >>

2014-01-20:

 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za miesiąc poprzedni
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni przez podatników rozliczających się miesięcznie
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł; firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie; pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
więcej >>

2014-01-07:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w miesiącu poprzednim od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w miesiącu poprzednim
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w miesiącu poprzednim) - AKC-P
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w miesiącu poprzednim podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

2013-12-09:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w miesiącu poprzednim od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w miesiącu poprzednim
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w miesiącu poprzednim) - AKC-P
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w miesiącu poprzednim podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za miesiąc poprzedni
więcej >>

2013-11-25:

 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w miesiącu poprzednim)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 składanej przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za miesiąc poprzedni
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za miesiąc poprzedni
więcej >>

12.11.2013:

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za październik (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
  Zapłata składek za październik na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za październik 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za październik 2013 r. składane przez izby celne
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za październik 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
więcej >>

28.10.2013:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za wrzesień (oraz złożenie deklaracji za wrzesień: WZP-1M– przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za III kwartał 2013 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartał 2013 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2013 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2013 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez Polską Akademię Nauk
więcej >>

14.10.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za wrzesień 2013 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za III kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
więcej >>

01.10.2013:

 • Rozpoczęcie inwentaryzacji składników aktywów wymienionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości
07.10.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika we wrześniu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych we wrześniu) – AKC-P
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

16.09.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • II rata podatku od środków transportowych
 • III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dotyczy osób fizycznych)
 • III rata podatku rolnego (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za sierpień 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
więcej >>

02.09.2013:

 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za lipiec o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
05.09.2013:

 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

19.08.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
więcej >>

05.08.2013:

 • Zapłata składek za lipiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.08.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za lipiec
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w lipcu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lipcu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w lipcu) – AKC-P
więcej >>

22.07.2013:

 • przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • firmy inwestycyjne:
  a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
  b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
więcej >>

08.07.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w czerwcu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w czerwcu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w czerwcu) – AKC-P- Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartał 2013 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
więcej >>

25.06.2013:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za maj
 • Wpłata zaliczki VAT za maj przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT-UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w maju)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za maj
więcej >>

10.06.2013:

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za maj (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)
 • Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
  Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za maj 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za maj 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
więcej >>

27.05.2013:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za kwiecień
 • Wpłata zaliczki VAT za kwiecień przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w kwietniu)
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za kwiecień przez przedstawiciela podatkowego rozliczającego WDT
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za kwiecień
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za kwiecień
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za kwiecień 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
więcej >>

13.05.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za kwiecień 2013 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
więcej >>

02.05.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2013 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
06.05.2013:

 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

15.04.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec lub I kwartał 2013 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Zapłata składek za marzec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za marzec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)za marzec 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2013 r. składane przez kierowników placówek
 • Roczne sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia) za 2012 r. składane przez dysponentów części 77
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za marzec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucję gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
więcej >>

02.04.2013:

 • Złożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego za 2012 r. o masie i ilości opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz o masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej albo rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych za rok sprawozdawczy 2012 o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
 • Wprowadzający pojazd wpłaca opłatę za brak sieci zbierania pojazdów
więcej >>

18.03.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-33 za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34PL za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponenta głównego środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35 za IV kwartał 2012 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-40 za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze i organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za luty 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
więcej >>

05.03.2013:

 • Zapłata składek za luty na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.03.2013:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w lutym
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lutym podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w lutym) – AKC-P
więcej >>

18.02.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2012 r. składane przez izby skarbowe
więcej >>

04.02.2013:

 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2012 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
05.02.2013:

 • Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

21.01.2013:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • firmy inwestycyjne:
  a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
  b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
więcej >>

07.01.2013:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w grudniu 2012 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2012 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w grudniu 2012 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w grudniu) – AKC-P
 • Zapłata składek za grudzień 2012 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

10.12.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za listopad na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia za listopad
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S składane przez jednostki budżetowe za listopad
12.12.2012:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez urzędy skarbowe za listopad
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 składane przez izby celne za listopad
więcej >>

26.11.2012:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za październik:
 • Wpłata zaliczki VAT za październik przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w październiku)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za październik
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za październik- Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za październik składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za październik składane przez Prezesa KRUS
więcej >>

12.11.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za październik na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Termin złożenia miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia za październik
 • Termin złożenia miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S przez jednostki budżetowe za październik
 • Termin złożenia miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa przez urzędy skarbowe za październik
 • Termin złożenia miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 przez izby celne za październik
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania zbiorczego Rb-Z, Rb-N przez regionalne izby obrachunkowe za III kwartał 2012 r.
więcej >>

29.10.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe za wrzesień oraz III kwartał 2012 r. (złożenie deklaracji za wrzesień WZP-1M), a jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – złożenie kwartalnej deklaracji WZP-1K
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa za wrzesień oraz III kwartał 2012 r. (złożenie deklaracji za wrzesień WZS-1M), a jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – złożenie kwartalnej deklaracji WZS-1K- Termin złożenia przez kierowników agencji wykonawczych kwartalnego sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponenta części 77 miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponentów główni środków budżetu państwa kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponenta części 87 miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień
 • Termin złożenia przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS kwartalnego sprawozdania jednostkowego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania zbiorczego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r. przez:
  • nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczna lub państwową uczelnię prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
  • zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania łącznego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r. przez:
  • Polską Akademię Nauk
  • agencje państwowe (agencje państwowe (wykonawcze) rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.)
więcej >>

16.10.2012:

 • Termin złożenia przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia i kierowników uczelni publicznych kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2012 r.
18.10.2012:

 • Termin złożenia przez izby skarbowe miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień
 • Termin złożenia przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych miesięcznego sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień
więcej >>

01.10.2012:

 • Ostateczny termin złożenia wniosku o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim
 • Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzania sald na koniec roku obrachunkowego
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za sierpień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz, którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie na rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części naliczonych odpisów na Fundusz
więcej >>

17.09.2012:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • II rata podatku od środków transportowych
 • III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dotyczy osób fizycznych)
 • III rata podatku rolnego (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

05.09.2012:

 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.09.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w sierpniu) – AKC-P
więcej >>

20.08.2012:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
  • firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie
  • pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za lipiec
więcej >>

06.08.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.08.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

25.07.2012:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za czerwiec
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za II kwartał 2012 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczenia VAT
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec lub II kwartał 2012 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 składanej przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w czerwcu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za czerwiec
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za czerwiec
więcej >>

09.07.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w czerwcu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w czerwcu) – AKC-P
więcej >>

25.06.2012:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za maj
  Wpłata zaliczki VAT za maj przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w maju)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za maj
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za maj
więcej >>

11.06.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
więcej >>

28.05.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
31.05.2012:

 • Ostateczny termin złożenia w KRUS zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku z prowadzonej działalności gospodarczej za 2011 r. przez rolników ubezpieczonych w KRUS i prowadzących działalność gospodarczą
 • Przekazanie rocznego sprawozdania do NBP
 • Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przekazują do ZUS informację o wysokości przychodu osiągniętego w całym ubiegłym okresie rozliczeniowym (art. 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych); obowiązek ten ciąży również na podmiotach zatrudniających, zleceniodawcach lub jednostkach organizacyjnych, w których osoby te pełnią służbę. Rokiem rozliczeniowym jest okres od 1 marca do końca lutego roku następnego.
 • Wpłata na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75% naliczonych odpisów na ten Fundusz
więcej >>

15.05.2012:

 • Wytwórcy biokomponentów do biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdanie za I kwartał 2012 r.
  Producenci biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie za I kwartał 2012 r.
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
 • II rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

30.04.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38)
 • Sprawdzenie przez płatników składek prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA za 2011 r.
więcej >>

16.04.2012:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec lub I kwartał 2012 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.04.2012:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
więcej >>

02.04.2012:

 • Złożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego za 2011 r. o masie i ilości opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz o masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej albo rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych za rok sprawozdawczy 2011 o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
 • Wprowadzający pojazd wpłaca opłatę za brak sieci zbierania pojazdów
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2012 r.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają w urzędzie skarbowym zeznania oraz wpłacają podatek należny za 2011 r. (jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D
 • Podatnicy, którzy nie składają zeznania CIT-8, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają informację o otrzymanych darowiznach (CIT-D)
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu
 • ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji IFT-2/IFT-2R w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku od wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu (dotyczy m.in. odsetek i należności licencyjnych)
 • Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – informacja ZUS ZSWA
więcej >>

20.03.2012:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
  • firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie
  • pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za luty
więcej >>

05.03.2012:

 • Zapłata składek za luty na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.03.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lutym podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
więcej >>

20.02.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych (termin obowiązuje podatników, u których rok podatkowy równa się kalendarzowemu)
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

06.02.2012:

 • Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.02.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w styczniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w styczniu) – AKC-P
więcej >>

25.01.2012:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za grudzień 2011 r.
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za IV kwartał 2011 r. przez podatników, którzy wybrali metodę kwartalną rozliczenia VAT
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT UE za grudzień lub IV kwartał 2011 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT – zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w grudniu 2011 r.)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za grudzień 2011 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, INF-A, INF-B, INF-C, INF-F, INF-I, INF-K za grudzień 2011 r.
 • Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacji podsumowującej za IV kwartał 2011 r. przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
więcej >>

09.01.2012:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w grudniu 2011 r.
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w grudniu 2011 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2011 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w grudniu 2011 r.) – AKC-P
 • Złożenie oświadczenia w celu rocznego rozliczenia podatku dochodowego za 2011 r. przez płatnika (PIT-12)
więcej >>

12.12.2011:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za listopad na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.12.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za listopad (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

28.11.2011:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe oraz złożenie deklaracji za październik WZP-1M
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji za październik WZS-1M
więcej >>

15.11.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

31.10.2011:

 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
07.11.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Deklaracja o nadpłacie akcyzy AKC-P
 • Zapłata składek za październik na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

17.10.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień lub III kwartał 2011 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

05.10.2011:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.10.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

20.09.2011:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
26.09.2011:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

12.09.2011:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
15.09.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

22.08.2011:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

08.08.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.08.2011:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
więcej >>

11.07.2011:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
15.07.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

27.06.2011:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.06.2011:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
więcej >>

15.06.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

30.05.2011:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

więcej >>

16.05.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

05.05.2011:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
09.05.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

20.04.2011:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

05.04.2011:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

21.03.2011:

 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za luty
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w lutym wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki za luty na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za luty
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

07.03.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

21.02.2011:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez; jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł; firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie; pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych (termin obowiązuje podatników, u których rok podatkowy równa się kalendarzowemu)
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za styczeń
więcej >>

07.02.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

25.01.2011:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

17.01.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

07.12.2010:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

25.11.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

08.11.2010:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

28.10.2010:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
więcej >>

11.10.2010:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazywać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za III kwartał 2010 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
więcej >>

28.09.2010:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
więcej >>

15.09.2010:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • II rata podatku od środków transportowych
 • III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dotyczy osób fizycznych)
 • III rata podatku rolnego (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

30.08.2010:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za lipiec (oraz złożenie deklaracji za maj WZP-1M; przedsiębiorstwa i WZS-1M - spółki)
więcej >>

16.08.2010:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

02.08.2010:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za czerwiec o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
więcej >>

26.07.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za II kwartał 2010 r. przez podatników, którzy wybrali metodę kwartalną rozliczenia VAT; złożenie informacji podsumowującej VAT UE za czerwiec lub II kwartał 2010 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT; zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług lub dostawy towarów, dla której są podatnikami (dotyczy importu usług oraz dostawy towarów, dla której obowiązek podatkowy powstał w czerwcu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za czerwiec
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zh za czerwiec
 • Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacji podsumowującej za II kwartał 2010 r. przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
więcej >>

12.07.2010:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazywać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za II kwartał 2010 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Przekazanie do urzędu skarbowego rocznego sprawozdania finansowego, opinii i raportu biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu) oraz odpisu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe przez podatników, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu
 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
więcej >>

05.07.2010:

 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

28.06.2010:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
więcej >>

21.06.2010:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za maj
więcej >>

15.06.2010:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Ostateczny termin przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za 2009 r. oraz wydania opinii dla następujących podmiotów gospodarczych: spółki z o.o.; towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych; spółki akcyjne; spółdzielnie
 • Udostępnianie sprawozdania finansowego, opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz członkom spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

07.06.2010:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

31.05.2010:

 • Wpłata na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75% naliczonych odpisów na ten fundusz
więcej >>

25.05.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

17.05.2010:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

10.05.2010:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
więcej >>

05.05.2010:

 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

26.04.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

20.04.2010:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

12.04.2010:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
więcej >>

Terminy

06.04.2010

 • Zapłata składek za marzec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

Terminy

29.03.2010:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
więcej >>

22.03.2010:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za luty
więcej >>

15.03.2010:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

08.03.2010:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

01.03.2010:

 • Opłata roczna za 2009 r. wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy podatnikom i urzędom skarbowym (PIT-11)
 • Roczne obliczenie podatku przez płatnika (PIT-40) od dochodu pracownika, który złożył oświadczenie (PIT-12); przekazanie PIT-40 pracownikom i urzędom skarbowym
więcej >>

22.02.2010:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek; dotyczy również lat następnych
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za styczeń
więcej >>

15.02.2010:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

08.02.2010:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

01.02.2010:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 r. oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Deklaracja roczna za 2009 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Deklaracja roczna za 2009 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w 2009 r. (PIT-16A)
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2009 r. (PIT-28); wpłata ryczałtu za grudzień 2009 r. lub IV kwartał 2009 r. w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2009 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2009 r. (CIT-6R)
 • Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy
 • Przekazanie ZUS IWA za 2009 r. do ZUS
więcej >>

25.01.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

20.01.2010:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (dotyczy podatników dla których rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za grudzień 2009 r.
więcej >>

11.01.2010:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową przekazują NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za IV kwartał 2009 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za grudzień 2009 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
więcej >>

05.01.2010:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

21.12.2009:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

10.12.2009:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
więcej >>

07.12.2009:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

30.11.2009:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
więcej >>

20.11.2009:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za październik
więcej >>

16.11.2009:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

05.11.2009:

 • Zapłata składek za październik na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

05.11.2009:

 • Zapłata składek za październik na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

26.10.2009:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

15.10.2009:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

12.10.2009:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
więcej >>

05.10.2009:

 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

25.09.2009:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

21.09.2009:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za sierpień
więcej >>

10.09.2009:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
więcej >>

07.09.2009:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

28.08.2009:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
więcej >>

20.08.2009:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za lipiec
więcej >>

Terminy

17.08.2009

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy

07.08.2009

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

31.07.2009:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za I półrocze 2009 r.
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu za I półrocze 2009 r.
 • Zbierający zużyty sprzęt sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze 2009 r.
więcej >>

27.07.2009:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

20.07.2009:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za czerwiec
więcej >>

10.07.2009:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
więcej >>

06.07.2009:

 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
więcej >>

25.06.2009:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

22.06.2009:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

15.06.2009:

 • Udostępnianie wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz członkom spółdzielni sprawozdania finansowego oraz opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Wymienione obowiązki dotyczą spółek z o.o., akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz spółdzielni, których rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym
 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

05.06.2009

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy

28.05.2009

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
więcej >>

Terminy

25.05.2009:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

Terminy

15.05.2009:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy

07.05.2009:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
więcej >>

Terminy

30.04.2009

 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38)
więcej >>

Terminy

27.04.2009:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
więcej >>

Terminy miesięczne

20.04.2009:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

10.04.2009:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

05.04.2009:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

28.03.2009:

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M)
więcej >>

Terminy miesięczne

15.03.2009:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

07.03.2008:

 • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
więcej >>

Terminy miesięczne

28.02.2009:

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M)
więcej >>

Terminy miesięczne

20.02.2009:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

15.02.2009:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.02.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

05.02.2009:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

25.01.2009:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

20.01.2009:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

10.01.2009:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

20.12.2008:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

15.12.2008:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.12.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

05.12.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.11.2008:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

15.11.2008:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

10.11.2008:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

05.11.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

25.10.2008:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

20.10.2008:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.10.2008:
 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.09.2008:
 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
więcej >>

Terminy miesięczne

05.09.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

25.08.2008:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.08.2008:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

25.07.2008:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.07.2008:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

05.07.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

15.06.2008:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.06.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.05.2008:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.05.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.04.2008:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.04.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.03.2008:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

10.03.2008:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

25.02.2008:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek
 • osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.02.2008:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

25.01.2008:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

05.01.2008:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

25.12.2007:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

07.12.2007:

 • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
więcej >>

Terminy miesięczne

25.11.2007:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.11.2007:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  termin złożenia deklaracji INTRASTAT

więcej >>

Terminy miesięczne

28.10.2007:

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M)
więcej >>

Terminy miesięczne

15.10.2007:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

28.09.2007:

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
więcej >>

Terminy miesięczne

15.09.2007:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.09.2007:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.08.2007:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.08.2007:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.07.2007:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

07.07.2007:

 • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
więcej >>

Terminy miesięczne

25.06.2007:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.06.2007:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

25.05.2007:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

15.05.2007:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.05.2007:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

15.04.2007:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.04.2007:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

15.03.2007:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.03.2007:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

15.02.2007:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.02.2007:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.01.2007:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.01.2007:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

25.12.2006:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.12.2006:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

25.11.2006:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.11.2006:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

28.10.2006:

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M)
więcej >>

Terminy miesięczne

20.10.2006:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4)
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5)
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8A)
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-1)
więcej >>

Terminy miesięczne

05.10.2006:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

15.09.2006:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

Terminy miesięczne

05.09.2006:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.08.2006:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4)
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5)
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8A)
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-1)
więcej >>

Terminy miesięczne

05.08.2006:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

Terminy miesięczne

20.07.2006:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4)
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5)
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8A)
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-1)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.07.2006:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

Terminy miesięczne

25.06.2006:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

Terminy miesięczne

10.06.2006:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
  termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

28.05.2006:

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M)
więcej >>

15.05.2006:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

28.04.2006:

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M)
więcej >>

15.04.2006:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

05.04.2006:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

20.03.2006:
 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4)
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5)
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8A)
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-1)
więcej >>

05.03.2006:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze...
więcej >>

20.02.2006:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4)
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5)
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8A)
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-1)
więcej >>

05.02.2006:

 • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
więcej >>

20.01.2006:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4)
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5)
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8A)
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-1)
więcej >>

07.01.2006:

 • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
więcej >>

25.12.2005*:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

10.12.2005:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

25.11.2005:

 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
więcej >>

10.11.2005:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT
więcej >>

28.10.2005:

 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
 • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M)
więcej >>

15.10.2005:

 • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
więcej >>

05.10.2005:
składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze...
więcej >>

20.09.2005: · zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4) · zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło · zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5) · zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2) · zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych · zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8A) · składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-1) więcej >>

05.09.2005: · składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze więcej >>

20.08.2005:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4)
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5)
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8A)
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-1)
więcej >>

25.07.2005: · rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7) · rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego · skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) więcej >>