e-Kadry i płace

Załatwianie prywatnych spraw w czasie pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy weszły w życie 23 sierpnia 2013 r. Przewidują one możliwość udzielenia pracownikowi, na jego pisemny wniosek, czasu wolnego w trakcie godzin pracy w celu załatwienia spraw prywatnych. Jak to wygląda w praktyce?

więcej >>

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą waloryzacji rent i emerytur w 2015 roku

Zgodnie z nowelizacją podpisaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w przyszłym roku jednorazowo będzie zastosowana kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent. Oznacza to podwyżki emerytur w 2015 roku o co najmniej 36 zł. Dzięki zmianie wyższe świadczenia ma dostać 90 proc. emerytów.

więcej >>

Czy można wolne za święto wypadające w weekend zamienić na mniejszy wymiar godzin pracy?

W tym roku Wszystkich Świętych wypadło w sobotę. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji pracodawca musi dać swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny.  Niektórzy wymyślili, że zamiast oddawać cały dzień, będą ujmować z dniówki przez kilka dni, aby w rezultacie wyszło mniej o 8 godzin pracy.

więcej >>

Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS

23 października 2014 r. Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to wzrost emerytur i rent w 2015 r. Przy ustalaniu kwoty podwyżki rząd kierował się przewidywaną inflacją. 

więcej >>

MF ma w planach uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm

Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedni projekt zmian w ustawie o rachunkowości, którego jednym z założeń uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

więcej >>

Po dwóch latach umowa na czas nieokreślony

Sąd Najwyższy uznał, że przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

więcej >>

Związki zawodowe nie tylko dla zatrudnionych na etacie

Resort pracy pracuje nad ustawą dającą prawo korzystania z uprawnień związkowych nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nowa ustawa ma rozszerzyć prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych samozatrudnionym, którzy nie są pracodawcami oraz osobom świadczącym pracę na podstawie umów-zleceń i o dzieło.


więcej >>

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej podpisana

26 sierpnia 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Najważniejsza zmiana to fakt, że obywatele polscy, cudzoziemcy i ich rodziny będą mogli pobierać renty socjalne pomimo czasowego przebywania poza granicami Polski.
więcej >>

Będą zmiany w ustawie o VAT

Na początku 2015 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w ramach której zmianie ulegną m.in. zasady odliczania podatku naliczonego.

więcej >>

Szykują się ważne zmiany w Ordynacji podatkowej

Sejm zajął się senackim projektem zmian, dzięki którym zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką będą przedawniać się na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania fiskalne.

więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 1 września 2010 r.(sygn. akt II UZP 6/10).
Wypłacone w latach 1970-1976 premie z funduszu premiowego w Państwowych Gospodarstwach Rolnych podlegają, ze względu na obowiązek opłacania składki na cele emerytalne na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 3, poz. 7 ze zm.)... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 8 czerwca 2010 r. (sygn. akt II PZP 5/10).
W sprawie dotyczącej mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) droga sądowa jest niedopuszczalna. więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 13 maja 2010 r. (sygn. akt I PZP 4/10).
Wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, który został zatrudniony tylko na część roku akademickiego, oblicza się proporcjonalnie do okresu trwania zatrudnienia (art. 101 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 ze zm. w związku z art. 124 tej ustawy). W razie przekroczenia tak ustalonego pensum wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe staje się wymagalne w dniu ustania stosunku pracy. więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 11 maja 2010 r. (sygn. akt II PZP 4/10).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
Czy odpowiedzialność prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody względem pracownika tego przedsiębiorstwa lub zakładu oparta jest na przepisie art. 435 § 1 kc także wówczas, gdy szkoda jest skutkiem wypadku przy pracy powstałego w okolicznościach związanych z wykonywaniem u pracodawcy zwykłych czynności o charakterze organizacyjno-zarządzającym, typowych dla każdego pracodawcy? więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 21.04.2010 r. (sygn. akt II UZP 1/10).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne... więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UZP 5/10).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
Czy w świetle art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) - dopuszczalne jest umocowanie przez Zgromadzenie Wspólników członka zarządu spółki do zawarcia umowy o pracę z innym członkiem zarządu? więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 25.03.2010 r. (sygn. akt II PZP 12/09).
Powszechne towarzystwo emerytalne przejmujące zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym wstępuje w prawa i obowiązki powszechnego towarzystwa zarządzającego dotychczas tym funduszem wynikające ze stosunków pracy (art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.). więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 18 marca 2010 r. (sygn. akt II PZP 1/10).
Otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub prawa do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej (art. 92 1 § 2 k.p.). więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 17.02.2010 r. (sygn. akt II PZP 5/09).
Do odwołanego naczelnika urzędu skarbowego, który przed powołaniem na tę funkcję był urzędnikiem państwowym mianowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) stosuje się art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218 ze zm.)... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. akt II UZP 11/09).
Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych mógł do dnia 30 czerwca 2008 r. sprostować w korygujących deklaracjach rozliczeniowych za okres od 2004 do 2007 r. omyłki danych ujętych w art. 25 ust. 2 i 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 27.01.2010 r. (sygn. akt I UZP 12/09).
Dopuszczalne jest ustalenie wysokości renty rodzinnej od wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu w warunkach określonych w art. 61 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznyc... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 14 stycznia 2010 r. (sygn. akt III PZP 4/09).
Wychowawca zatrudniony w placówce opiekuńczo - wychowawczej, podlegający ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), na mocy art. 35 ust. 2 tej ustawy ma od dnia 1 stycznia 2009r. prawo do połowy wynagrodzenia w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych na podstawie art. 87a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 17.12.2009 r. (sygn. akt III PZP 2/09).
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające w sentencji niezgodność z Konstytucją określonej wykładni aktu normatywnego, które nie powoduje utraty mocy obowiązującej przepisu, nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania przewidzianej w art. 4011 k.p.c.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 4 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PZP 3/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
„Czy nauczycielowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa przewidziana w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), jeżeli w dacie ustania stosunku pracy jest on niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy?” więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 18.11.2009 r. (sygn. akt II PZP 7/09).
W sprawach o roszczenia żołnierza zawodowego o potrąconą część uposażenia i o odsetki za zwłokę w wypłacie uposażenia droga przed sądem powszechnym jest niedopuszczalna, chyba że uprzednio organ administracji wojskowej lub sąd administracyjny uznały się w tych sprawach za niewłaściwe (art. 2 § 3 i art. 1991 k.p.c.); wówczas właściwy jest sąd pracy...
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 5 listopada 2009 r. (sygn. akt II PZP 11/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy zachodzi nieważność postępowania w sytuacji gdy pierwotnie Sąd prowadził sprawy w składzie 1 sędziego i 2 ławników (art. 47 § 2 pkt 1 lit a kpc) o dochodzenie w jednym postępowaniu (art. 191 i 193 § 1 kpc roszczenie ze stosunku pracy, a następnie wyłączył do odrębnego rozpoznania roszczenia, co do których wg generalnej zasady (art. 47§1 kpc) w I instancji właściwym jest Sąd w skladzie 1 sedziego i to postępowanie w dalszym ciągu prowadził i wydał wyrok w składzie 1 sędziego?"... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 16 października 2009 r. (sygn. akt I UZP 10/09).
Trzyletni okres wynikający z art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, należy liczyć od daty wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu tego świadczenia... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 10.09.2009 r. (sygn. akt I UZP 6/09).
Kwotę bazową obowiązującą w dacie złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) przez osobę mającą ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, która podlega... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 7/09).
Ustanie „poprzedniej niezdolności do pracy” (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszonego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U z 2005 r. Nr 31, poz 267 ze zm.) oznacza ustanie niezdolności do pracy, w znaczeniu medycznym; odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione w pkt 2 i 3 postanowienia Sądu Okręgowego... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 19 sierpnia 2009 r. (sygn. akt III UZP 1/09).
Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po ustaniu stosunku pracy nie podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury...
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 24 lipca 2009 r. (sygn. akt I PZP 3/09).
W sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu takiej umowy opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego określa się z zastosowaniem § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 15 lipca 2009 r. (sygn. akt III SZP 1/09).

Na podstawie art. 47959§ 2 k.p.c , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uznając odwołanie za słuszne w całości, może zmienić lub uchylić swoją decyzję tylko w całej zaskarżonej części. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne w części.

więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2009 r. (sygn. akt II PZP 3/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
„Czy wydanie przez Sąd, pod nieobecność stron i ich pełnomocników, na podstawie art. 265 § 1 k.p. postanowienia o przywróceniu stronie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt II PZP 6/09).
Można żądać wznowienia postępowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie SK 18/05, w ktorym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 58 w zw. z art. 300 kp rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych niż określone w art. 58 kp roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 13.05.2009 r. (sygn. akt I UZP 4/09).
Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społeczny... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 6 maja 2009 r. (sygn. akt II UZP 2/09).
Dokonana po śmierci posiadacza rachunku bankowego wypłata z tego rachunku, obejmująca świadczenie emerytalne przekazane za okres po śmierci uprawnionego, osobie posługującej się kartą płatniczą i kodem identyfikacyjnym, nie zwalnia banku od obowiązku zwrotu organowi rentowemu kwoty przekazanej na ten rachunek bankowy...
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 16.04.2009 r. (sygn. akt II UZP 1/09).
Prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nabyte na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) ustaje, gdy ustanie warunek całkowitej niezdolności do pracy (art. 101 pkt 1 tej ustawy). więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 20 marca 2009 r. (sygn. akt I PZP 8/08).
W sprawie z zakresu prawa pracy w pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 § 1 pkt 1 lit. a k.p.c.) może rozpoznać kilka roszczeń łącznie dochodzonych przez powoda w jednym postępowaniu (art. 191 i 193 § 1 k.p.c.), jeżeli wśród nich znajduje się choćby jedno, którego rozpoznanie powinno nastąpić w takim składzie. więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 4 lutego 2009 r. (sygn. akt II PZP 14/08).
W przypadku gdy wśród roszczeń z zakresu prawa pracy dochodzonych w jednym postępowaniu (art. 191 i 193 § 1 k.p.c.) znajduje się roszczenie, do rozpoznania którego w pierwszej instancji właściwy jest sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 § 2 pkt. 1 lit a k.p.c.), sąd w takim samym składzie właściwy jest także do rozpoznania pozostałych roszczeń. więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 7 stycznia 2008 r. (sygn. akt III UZP 2/08).

Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy zobowiązania do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy powstałe przed dniem 1 stycznia 2003 r. i nieprzedawnione na tę datę ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat czy też 10 lat, od dnia ich wymagalności?" więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 11.12.2008 r. (sygn. akt I UZP 6/08).

Przy ustalaniu prawa do emerytury warunkiem niezbędnym uwzględnienia okresu składkowego wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm)... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 19.11.2008 r. (sygn. akt I PZP 4/08).
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury na podstawie art. 40 w związku z art. 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) stanowi dyskryminację ze względu na płeć (art. 113 k.p.). więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 15.10.2008 r. (sygn. akt III PZP 1/08).
Przepis art. 241 13 § 2 zdanie drugie k.p. nie wyłącza wymagania zasadności wypowiedzenia warunków pracy i płacy (art. 45 § 1 w związku z art. 42 § 1 k.p.) oraz konsultacji zamiaru tego wypowiedzenia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p.), jeżeli rozwiązany układ zbiorowy pracy nie został zastąpiony nowym układem zbiorowym pracy ani regulaminem wynagradzania... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 12 września 2008 r. (sygn. akt I UZP 5/08)
Jeżeli przerwy w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu nie przekraczały 30 dni, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 5 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I UZP 3/08).
Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z własnych środków przez zbywcę jako płatnika składek (pracodawcę) a nie odpowiada za należności z tytułu składek w części finansowanej przez ubezpieczonych pracowników... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt I UZP 2/08).
Wdowa może żądać ustalenia wysokości renty rodzinnej stanowiącej odpowiedni - wskazany w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) - procent każdego świadczenia, do którego nabył prawo zmarły mąż, niezależnie od tego czy zostało ono potwierdzone decyzją organu rentowego.
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 2 lipca 2008 r. (sygn. akt II PZP 12/08).
Czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 k.p., nie musi obejmować miesięcy następujących bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 5 czerwca 2008 r. (sygn. akt II PZP 9/08).
Funkcjonariuszowi celnemu zwolnionemu ze służby decyzją dyrektora Izby Celnej na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 156, poz. 1641 ze zm.), następnie uchyloną prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jako niezgodną z prawem i niepodlegającą wykonaniu, nie przysługuje po powrocie do służby uposażenie za czas pozostawania poza służbą; nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczenia o odszkodowanie na zasadach ogólnych. więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt I PZP 10/07).
1. Za czas dyżuru medycznego przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 32j ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 13 maja 2008 r. (sygn. akt III PZP 3/07).
Za czas dyżuru medycznego przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 32j ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II PZP 6/08).
Nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127§ 1 i 3 k.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu jego stosowania. więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów z 13.03.2008 r. (sygn. akt I PZP 11/07).

Lekarzowi pełniącemu dyżury medyczne w okresie do dnia 1 stycznia 2008 r. nie służy roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie w razie nieudzielenia przez pracodawcę odpowiednich okresów nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 i 133 k. p.) niezależnie od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu dyżuru; nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie na zasadach ogólnych.

więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 22 lutego 2008 r. (sygn. akt I PZP 12/07).
Zmiana postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w ustawie, nawet gdy układ ten przewiduje możliwość uchylenia zasad wypłacania świadczenia płacowego na skutek niezadawalającej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa... więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt II PZP 8/07).
W sprawach z zakresu prawa pracy Urząd Skarbowy nie ma obowiązku uiszczenia opłat sądowych ( art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) więcej >>

Weszły w życie

01.01.2008:

 • Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Dziennik Ustaw Nr 147, Poz.1030, z dnia 2007-08-14
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II PZP 7/07).
W sprawach o roszczenia pracownika z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł, pracownik wnoszący powództwo ma obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej od pozwu (art 96 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 35 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)

więcej >>

Wejdą w życie

01.01.2008:

 • Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Dziennik Ustaw Nr 147, Poz.1030, z dnia 2007-08-14
więcej >>

Weszły w życie

17.09.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 47, Poz.315, z dnia 2007-03-16
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 8 sierpnia 2007 r. (sygn. akt II UZP 3/07).
Protokół komisji weryfikacyjnej działającej na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się... więcej >>

Wejdą w życie

17.09.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 47, Poz.315, z dnia 2007-03-16
więcej >>

Weszły w życie

01.09.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego Dziennik Ustaw Nr 149, Poz.1051, z dnia 2007-08-17
więcej >>

Weszły w życie

17.08.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy Dziennik Ustaw Nr 149, Poz.1053, z dnia 2007-08-17
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy Dziennik Ustaw Nr 149, Poz.1054, z dnia 2007-08-17
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 8 lipca 2007 r. (sygn. akt II UZP 3/07).
Protokół komisji weryfikacyjnej działającej na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalania prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej (Dz. U. Nr 40 poz. 48) nie może stanowić przesłanki do wznowienia postępowania w celu ponownego ustalenia wysokości świadczenia w trybie art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z zm.). więcej >>

Weszły w życie

20.07.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Dziennik Ustaw Nr 120, Poz.824, z dnia 2007-07-05
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 5 lipca 2007 r. (sygn. akt III UZP 2/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy emerytowi wojskowemu, w okresie od dnia 1 października 2003 roku, w związku z brzmieniem art. 25 ust.2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 8, poz.66) przysługuje do emerytury wojskowej dodatek rolny, przewidziany w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 10, poz. 53)?" więcej >>

Wejdą w życie

20.07.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Dziennik Ustaw Nr 120, Poz.824, z dnia 2007-07-05
więcej >>

Weszły w życie

05.07.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 120, Poz.822, z dnia 2007-07-05
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 120, Poz.823, z dnia 2007-07-05
więcej >>

Wejdą w życie

06.07.2007:

 • Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym Dziennik Ustaw Nr 109, Poz.747, z dnia 2007-06-21
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń Dziennik Ustaw Nr 114, Poz.782, z dnia 2007-06-29
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dziennik Ustaw Nr 114, Poz.783, z dnia 2007-06-29
więcej >>

Weszły w życie

21.06.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 49, Poz.330, z dnia 2007-03-20
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 13 czerwca 2007 r. (sygn. akt II UZP 2/07).
Prawomocny wyrok oddalający odwołanie ubezpieczonej od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej jednorazowego odszkodowania ze względu na to, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (zrównanym z wypadkiem przy pracy) w uspołecznionym zakładzie pracy nie ma powagi rzeczy osądzonej... więcej >>

Wejdą w życie

21.06.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 49, Poz.330, z dnia 2007-03-20
więcej >>

Weszły w życie

13.06.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 93, Poz.625, z dnia 2007-05-29

więcej >>

Wejdą w życie

13.06.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 93, Poz.625, z dnia 2007-05-29
więcej >>

Weszły w życie

26.05.2007:

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 82, Poz.559, z dnia 2007-05-11
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 10 maja 2007 r. (sygn. akt III UZP 1/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
”Czy ubezpieczona wykonująca zawód adwokata ma prawo do emerytury na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 ze zm.).?”
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały. więcej >>

Wejdą w życie

26.05.2007:

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 82, Poz.559, z dnia 2007-05-11
więcej >>

Weszły w życie

15.05.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Dziennik Ustaw Nr 77, Poz.518, z dnia 2007-04-30
więcej >>

Wejdą w życie

15.05.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Dziennik Ustaw Nr 77, Poz.518, z dnia 2007-04-30
więcej >>

Weszły w życie

26.04.2007:

 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 64, Poz.430, z dnia 2007-04-11
więcej >>

Wejdą w życie

26.04.2007:

 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 64, Poz.430, z dnia 2007-04-11
więcej >>

Weszły w życie

12.04.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dziennik Ustaw Nr 53, Poz.356, z dnia 2007-03-28
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 5 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I PZP 4/07).
Do rozwiązania umowy o pracę w trybie określonym w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta stosuje się art. 52 § 3 k.p., nie stosuje się natomiast art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm.). więcej >>

Wejdą w życie

12.04.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dziennik Ustaw Nr 53, Poz.356, z dnia 2007-03-28
więcej >>

Weszły w życie

31.03.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 47, Poz.314, z dnia 2007-03-16
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 22.03.2007 r. (sygn. akt III PZP 1/07).
Uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego stanowi realizację zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a zatem odpłatną pracę, która może być powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach ponadwymiarowych (art. 35 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela)... więcej >>

Wejdą w życie

31.03.2007:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 47, Poz.314, z dnia 2007-03-16
więcej >>

Weszły w życie

15.02.2007:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Dziennik Ustaw Nr 36, Poz.226, z dnia 2007-02-28
więcej >>

Wejdą w życie

15.03.2007:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Dziennik Ustaw Nr 36, Poz.226, z dnia 2007-02-28
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 8 lutego 2007 r. (sygn. akt II UZP 14/06).
Prawo do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) może nabyć dziennikarz, który spełnia określone w tym przepisie warunki, niezależnie od tego, czy wiek przewidziany w art. 32 tej ustawy osiągnął w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej... więcej >>

Weszły w życie

21.02.2007:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 17, Poz.95, z dnia 2007-02-06
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych Dziennik Ustaw Nr 17, Poz.96, z dnia 2007-02-06
więcej >>

Wejdą w życie

21.02.2007:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw Nr 17, Poz.95, z dnia 2007-02-06
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych Dziennik Ustaw Nr 17, Poz.96, z dnia 2007-02-06
więcej >>

Weszły w życie

01.02.2007:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Publicznej Dziennik Ustaw Nr 7, Poz.52, z dnia 2007-01-17
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 24.01.2007 r. (sygn. akt III UZP 4/06).
W razie nieobjęcia umową o udzielenie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) określonego świadczenia zdrowotnego ubezpieczony nie mógł żądać ustalenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że przysługuje mu prawo do danego świadczenia zdrowotnego (art. 148 ust. 1 tej ustawy).
Uchwała została podjęta przy dwóch zdaniach odrębnych. więcej >>

Wejdą w życie

01.02.2007:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Publicznej Dziennik Ustaw Nr 7, Poz.52, z dnia 2007-01-17
więcej >>

Weszły w życie

24.01.2007:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Dziennik Ustaw Nr 11, Poz.74, z dnia 2007-01-24
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. (sygn. akt III PZP 6/06).
W oświadczeniu woli pracodawcy o odwołaniu pracownika, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, zbędne jest wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy... więcej >>

Weszły w życie

20.12.2006:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dziennik Ustaw Nr 222, Poz.1630, z dnia 2006-12-05
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt I UZP 4/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
„Czy wspólność małżeńska w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. Nr 162 poz. 1118 ze zm.) ustaje dopiero w wyniku unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia rozwodu lub separacji, czy też istniejące domniemanie o wspólności małżeńskiej można obalić w toku postępowania sądowego, wykazując brak przesłanek w tejże wspólności w postaci związku uczuciowego, fizycznego czy gospodarczego małżonków?”... więcej >>

Wejdą w życie

20.12.2006:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dziennik Ustaw Nr 222, Poz.1630, z dnia 2006-12-05
więcej >>

Weszły w życie

13.12.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy Dziennik Ustaw Nr 215, Poz.1582, z dnia 2006-11-28
więcej >>

Wejdą w życie

13.12.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy Dziennik Ustaw Nr 215, Poz.1582, z dnia 2006-11-28
więcej >>

Weszły w życie

30.11.2006:

 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy Dziennik Ustaw Nr 217, Poz.1587, z dnia 2006-11-29
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop Dziennik Ustaw Nr 217, Poz.1591, z dnia 2006-11-29
więcej >>

Weszły w życie

14.11.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich Dziennik Ustaw Nr 203, Poz.1499, z dnia 2006-11-10
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26.10.2006 r. (sygn. akt III UZP 3/06).
Warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę (wdowca) jest, poza spełnieniem przesłanek określonych w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), pozostawanie przez małżonków do dnia śmierci jednego z nich w stanie faktycznej wspólności małżeńskiej (art. 70 ust. 3 tej ustawy). Ciężar dowodu niepozostawania w tej wspólności spoczywa na organie rentowym... więcej >>

Weszły w życie

27.10.2006:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych Dziennik Ustaw Nr 170, Poz.1217, z dnia 2006-09-26
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 18 października 2006 r. (sygn. akt I UZP 2/06).
W przypadku ponownego obliczenia wysokości emerytury na podstawie art. 111 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.) osobie, której podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy w wysokości określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1, kwotą bazową "ostatnio przyjętą do obliczania świadczenia" w rozumieniu art. 111 ust. 2, jest kwota bazowa przyjęta do obliczenia tzw. części socjalnej emerytury ( art. 53 ust. 1 pkt 1)... więcej >>

Wejdą w życie

01.11.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Dziennik Ustaw Nr 186, Poz.1373, z dnia 2006-10-13
więcej >>

Weszły w życie

12.10.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych Dziennik Ustaw Nr 171, Poz.1228, z dnia 2006-09-27
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 29.09.2006 r. (sygn. akt II UZP 10/06).
Dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm. ) nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy... więcej >>

Wejdą w życie

12.10.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych Dziennik Ustaw Nr 171, Poz.1228, z dnia 2006-09-27
więcej >>

Weszły w życie

01.10.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dziennik Ustaw Nr 135, Poz.950, z dnia 2006-07-27
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dziennik Ustaw Nr 158, Poz.1121, z dnia 2006-09-05
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 6 września 2006 r. (sygn. akt III UZP 4/05).
Nauczyciel, któremu wypłacano dodatek mieszkaniowy z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), w sprawie wszczętej z odwołania pracodawcy od decyzji odmawiającej zwrotu składek opłaconych od tego dodatku, jest zainteresowanym w rozumieniu art. 47711 § 2 k.p.c... więcej >>

Wejdą w życie

01.10.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dziennik Ustaw Nr 135, Poz.950, z dnia 2006-07-27
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dziennik Ustaw Nr 158, Poz.1121, z dnia 2006-09-05
więcej >>

Weszły w życie

13.09.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dziennik Ustaw Nr 154, Poz.1100, z dnia 2006-08-29
więcej >>

Wejdą w życie

13.09.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dziennik Ustaw Nr 154, Poz.1100, z dnia 2006-08-29
więcej >>

Weszły w życie

01.09.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Dziennik Ustaw Nr 156, Poz.1116, z dnia 2006-09-01
więcej >>

Wejdą w życie

06.09.2006:

 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 149, Poz.1076, z dnia 2006-08-22
więcej >>

Weszły w życie

23.08.2006:

 • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1002, z dnia 2006-08-08
 • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1003, z dnia 2006-08-08
 • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1004, z dnia 2006-08-08
 • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1005, z dnia 2006-08-08
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 8 sierpnia 2006 r. (sygn. akt I PZP 2/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy zachodzi powaga rzeczy osądzonej w sytuacji, gdy przy obowiązującym do dnia 5 lutego 2005 r. brzmieniu art. 477-1 paragraf 1 kpc zapadł prawomocny wyrok zasądzający na rzecz pracownika wyrównanie świadczeń ze stosunku pracy... więcej >>

Wejdą w życie

23.08.2006:

 • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1002, z dnia 2006-08-08
 • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1003, z dnia 2006-08-08
 • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1004, z dnia 2006-08-08
 • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1005, z dnia 2006-08-08
więcej >>

Weszły w życie

09.08.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dziennik Ustaw Nr 134, Poz.943, z dnia 2006-07-25)

więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 20.07.2006 r. (sygn. akt III PZP 4/06).
Na poczet przyrostów wynagrodzeń przewidzianych w art. 4 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) zalicza się wzrost wszystkich składników wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy... więcej >>

Wejdą w życie

09.08.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dziennik Ustaw Nr 134, Poz.943, z dnia 2006-07-25)
więcej >>

Weszły w życie

20.07.2006: 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dziennik Ustaw Nr 119, Poz.817, z dnia 2006-07-05)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 12 lipca 2006 r. (sygn. akt II PZP 4/06).
Niewypłacalność pracodawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85) powstaje zarówno w dacie wydania przez sąd pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 ze zm.)... więcej >>

Wejdą w życie

20.07.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dziennik Ustaw Nr 119, Poz.817, z dnia 2006-07-05)
więcej >>

Weszły w życie

06.07.2006:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dziennik Ustaw Nr 94, Poz.651, z dnia 2006-06-05)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 29.06.2006 r. (sygn. akt III PZP 1/06).
W sprawie, której przedmiotem jest żądanie ponownego przeprowadzenia konkursu w celu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej (art. 41 - 47 i art. 49 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.) droga sądowa przed sądem powszechnym jest niedopuszczalna (art. 1 i art. 2 § 1 k.p.c.)... więcej >>

Wejdą w życie

06.07.2006:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dziennik Ustaw Nr 94, Poz.651, z dnia 2006-06-05)
więcej >>

Weszły w życie

28.06.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 99, Poz.691, z dnia 13.06.2006)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 14 czerwca 2006 r. (sygn. akt I UZP 3/06).
Wysokość emerytury ubezpieczonej, która w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 lipca 2004 r. nabyła prawo do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.)... więcej >>

Wejdą w życie

28.06.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 99, Poz.691, z dnia 13.06.2006)
więcej >>

Weszły w życie

21.06.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz.U. Nr 95, Poz.661, z dnia 06.06.2006)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23.05.2006 r. (sygn. akt III PZP 2/06).
Postanowienia porozumienia zbiorowego w sprawie gwarancji socjalnych, pracowniczych i związkowych, zawartego w procesie prywatyzacji pośredniej (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1a oraz art. 31a-35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.)... więcej >>

Weszły w życie

25.05.2006:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 79, Poz.549, z dnia 10.05.2006)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, Poz.550, z dnia 10.05.2006)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz.U. Nr 87, Poz.607, z dnia 24.05.2006)
więcej >>

Wejdą w życie

25.05.2006:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 79, Poz.549, z dnia 10.05.2006)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, Poz.550, z dnia 10.05.2006)
więcej >>

Weszły w życie

19.05.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali (Dz.U. Nr 75, Poz.524, z dnia 04.05.2006)
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 9 maja 2006 r. (sygn. akt II PZP 2/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy pracownik zachowuje prawo do zaspokojenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zaspokojonych roszczeń pracowniczych, jeżeli ustanie stosunku pracy... więcej >>

Weszły w życie

06.05.2006:

 • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 66, Poz.471 , z dnia 21.04.2006)
więcej >>

Wejdą w życie

06.05.2006:

 • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 66, Poz.471 , z dnia 21.04.2006)
więcej >>

Weszły w życie

13.04.2006:

 • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 63, Poz.440, z dnia 13.04.2006)
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt II UZP 2/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego: "Czy podstawa wymiaru emerytury ubezpieczonego, który wcześniej miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może być ustalona na nowo w myśl art. 15 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jt. Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), jeżeli do jej obliczenia ma być przyjęta... więcej >>

Weszły w życie

01.04.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 42, Poz.283, z dnia 14.03.2006)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23.03.2006 r. (sygn. akt I UZP 5/05).
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy (art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zmianami), bez potrzeby wykazywania przewidzianego w art. 58 ust. 2 tej ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy... więcej >>

Wejdą w życie

01.04.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 42, Poz.283, z dnia 14.03.2006)
więcej >>

Weszły w życie

17.03.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia (Dz.U. Nr 36, Poz.245, z dnia 02.03.2006)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 43, Poz.293, z dnia 17.03.2006)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa (Dz.U. Nr 43, Poz.294, z dnia 17.03.2006)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 7 marca 2006 r. (sygn. akt I PZP 5/05).
Zakaz konkurencji obejmujący okres po ustaniu stosunku pracy aktualizuje się w chwili, gdy pomiędzy stronami umowy o zakazie konkurencji nie istnieje już stosunek pracy... więcej >>

Wejdą w życie

17.03.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia (Dz.U. Nr 36, Poz.245, z dnia 02.03.2006)
więcej >>

Weszły w życie

03.03.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 24, Poz.179, z dnia 16.02.2006)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. (sygn. akt II PZP 11/05).
W razie nieudzielenia przez pracodowcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 15111§ 2 in fine lub § 3 kp...
więcej >>

Wejdą w życie

03.03.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 24, Poz.179, z dnia 16.02.2006)
więcej >>

Weszły w życie

27.02.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz.U. Nr 32, Poz.221, z dnia 27.02.2006)
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt III UZP 4/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"1. Czy wypłacony nauczycielowi dodatek mieszkaniowy określony w art.54 ust.3 Karty Nauczyciela stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Czy nauczyciel, któremu wypłacono dodatek mieszkaniowy przewidziany w art.54 ust.3 Karty Nauczyciela,w sprawie o zwrot skladek opłaconych od dodatku mieszkaniowego, jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art.47711§ 2 kpc?"... więcej >>

Weszły w życie

02.02.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 17, Poz.131, z dnia 02.02.2006)
więcej >>

Wejdą w życie

09.02.2006:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 12, Poz.62, z dnia 25.01.2006)
więcej >>

Weszły w życie

20.01.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (Dz.U. Nr 2, Poz.10, z dnia 05.01.2006)
więcej >>

Wejdą w życie

20.01.2006:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (Dz.U. Nr 2, Poz.10, z dnia 05.01.2006)
więcej >>

Weszły w życie

07.01.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. Nr 265, Poz.2213, z dnia 30.12.2005)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. akt II PZP 9/05).
Nauczyciel, zwolniony od pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej z prawem do wynagrodzenia w trybie przepisów art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 79, poz. 854 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) zachowuje u pracodawcy prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami)...
więcej >>

Weszły w życie

01.01.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. (Dz.U. Nr 177, Poz.1469, z dnia 15.09.2005)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego Dz.U. Nr 186, Poz.1549, z dnia 28.09.2005
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Dz.U. Nr 186, Poz.1554, z dnia 28.09.2005
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Dz.U. Nr 186, Poz.1555, z dnia 28.09.2005
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 236, Poz.2001, z dnia 05.12.2005)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 8 grudnia 2005 r. (sygn. akt I PZP 3/05).
Okres faktycznego wykonywania przez prokuratora obowiązków służbowych w wyższej jednostce organizacyjnej prokuratury w ramach delegacji służbowej nie jest okresem pracy na innym odpowiednio równorzędnym stanowisku prokuratorskim - w rozumieniu art. 62 ust. 1d ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 ze zm.). więcej >>

Wejdą w życie

01.01.2006:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. (Dz.U. Nr 177, Poz.1469, z dnia 15.09.2005)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego Dz.U. Nr 186, Poz.1549, z dnia 28.09.2005
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Dz.U. Nr 186, Poz.1554, z dnia 28.09.2005
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Dz.U. Nr 186, Poz.1555, z dnia 28.09.2005
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 236, Poz.2001, z dnia 05.12.2005)
więcej >>

Weszły w życie

13.12.2005:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r. (Dz.U. Nr 231, Poz.1961, z dnia 28.11.2005)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 29 listopada 2005 r. (sygn. akt II PZP 8/05).
Przepisy art. 42 § 1-3 k.p. oraz art. 24113 § 2 k.p. nie mają zastosowania do wprowadzenia mniej korzystnych dla pracownika postanowień porozumienia zbiorowego zawartego przez zakładowe organizacje związkowe i spółkę akcyjną powstałą w skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, zmieniającego porozumienie zbiorowe (pakiet socjalny) zawarte wcześniej przez wymienione zakładowe organizacje związkowe i przedsiębiorstwo państwowe w związku z planowaną komercjalizacją tego przedsiębiorstwa. więcej >>

Wejdą w życie

13.12.2005:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r. (Dz.U. Nr 231, Poz.1961, z dnia 28.11.2005)
więcej >>

Weszły w życie

02.12.2005:


 • Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. (Dz.U. Nr 43, Poz.412, z dnia 18.03.2005)
więcej >>

Wejdą w życie

02.12.2005:

 • Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. (Dz.U. Nr 43, Poz.412, z dnia 18.03.2005)
więcej >>

Weszły w życie

12.11.2005:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 212, Poz.1769, z dnia 28.10.2005)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego (Dz.U. Nr 214, Poz.1805, z dnia 28.10.2005)
więcej >>

Wejdą w życie

12.11.2005:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 212, Poz.1769, z dnia 28.10.2005)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego (Dz.U. Nr 214, Poz.1805, z dnia 28.10.2005)
więcej >>

Weszły w życie

01.11.2005:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 164, Poz.1366, z dnia 30.08.2005)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 210, Poz.1745, z dnia 27.10.2005)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. Nr 210, Poz.1746, z dnia 27.10.2005)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 210, Poz.1747, z dnia 27.10.2005)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz.U. Nr 212, Poz.1770, z dnia 28.10.2005)
więcej >>

Wejdą w życie

01.11.2005:


 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 164, Poz.1366, z dnia 30.08.2005)
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 169, Poz.1412, z dnia 06.09.2005)
więcej >>

Weszły w życie

14.10.2005:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 r. sygn. akt K 36/03 (Dz.U. Nr 201, Poz.1678, z dnia 14.10.2005)
więcej >>

Orzecznictwo

Uchwała z dnia 30 września 2005 r. (sygn. akt II UZP 10/05).
Przy ustalaniu okresów zatrudnienia warunkujących nabycie prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym nie jest możliwe zaliczenie okresu pracy w szczególnym charakterze do okresów pracy w szczególnych warunkach (§ 15 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - Dz. U. Nr 8 poz. 43 ze zm.). więcej >>

Weszły w życie

04.10.2005:


 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy (Dz.U. Nr 179, Poz.1487, z dnia 19.09.2005)
więcej >>

Orzecznictwo

Postanowienie z dnia 20 września 2005 r. (sygn. akt III SZP 2/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzajac kontrolę legalności postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania, które stanowią przesłanki wznowienia postępowania ( art. 145 § 1 pkt 1-8 k.p.a.) lub przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ( art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a.) na podstawie art. 479 64 § 2 k.p.c. uchyla zaskarżoną decyzję bez konieczności rozpoznania istoty sprawy?"
Sąd Najwyższy postanowił przejąć sprawę do rozpoznania... więcej >>

Wejdą w życie

04.10.2005: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy (Dz.U. Nr 179, Poz.1487, z dnia 19.09.2005)
więcej >>

Weszły w życie

21.09.2005: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 169, Poz.1421, z dnia 06.09.2005)
więcej >>

Orzeczenia.

Postanowienie z dnia 7 września 2005 r. (sygn. akt II UZP 9/05). Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego... więcej >>

Wejdą w życie.

21.09.2005: · Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 169, Poz.1421, z dnia 06.09.2005) więcej >>

Weszły w życie.

01.09.2005: · Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. Nr 154, Poz.1289, z dnia 17.08.2005) więcej >>

Wejdą w życie:

01.09.2005: · Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. Nr 154, Poz.1289, z dnia 17.08.2005) więcej >>

Weszły w życie:

19.08.2005: · Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Dz.U. Nr 145, Poz.1214, z dnia 04.08.2005) więcej >>

Wejdą w życie:

19.08.2005:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Dz.U. Nr 145, Poz.1214, z dnia 04.08.2005.) więcej >>

Weszły w życie:

04.08.2005:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. Nr 133, Poz.1125, z dnia 20.07.2005)

więcej >>

Orzecznictwo.

Uchwała z dnia 13 lipca 2005 r. (sygn. akt I UZP 2/05). W razie niedopełnienia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego na podstawie... więcej >>

Wejdą w życie:

26.07.2005: · Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów (Dz.U. Nr 126, Poz.1059, z dnia 11.07.2005) więcej >>

Weszły w życie:

07.07.2005: · Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy(Dz.U. Nr 110, Poz.926, z dnia 22.06.2005) więcej >>