e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-02-18


Uchwała z dnia 4 lutego 2009 r. (sygn. akt II PZP 14/08).
W przypadku gdy wśród roszczeń z zakresu prawa pracy dochodzonych w jednym postępowaniu (art. 191 i 193 § 1 k.p.c.) znajduje się roszczenie, do rozpoznania którego w pierwszej instancji właściwy jest sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 § 2 pkt. 1 lit a k.p.c.), sąd w takim samym składzie właściwy jest także do rozpoznania pozostałych roszczeń.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 3 lutego 2009 r. (sygn. akt I PZP 6/08).
Rozpoznanie zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie obciążenia strony kosztami sądowymi następuje w składzie jednego sędziego (art. 397 § 2 zdanie drugie k.p.c.).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 3 lutego 2009 r. (sygn. akt I PZP 5/08).
Od postanowienia sądu pierwszej instancji o odrzuceniu pozwu w części przysługuje zażalenie chociażby postanowienie to zostało zamieszczone w wyroku; zażalenie to podlega stosownej opłacie niezależnie od opłaty od apelacji wniesionej od zawartego w wyroku rozstrzygnięcia o dochodzonym roszczeniu.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała składu 7 sędziów z 21.01.2009 r. (sygn. akt II PZP 13/08).
Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 k.p.).

Źródło: www.sn.pl