e-Kadry i płace

Zwrot kosztów szkolenia pracownika 2009-02-18


Pracodawca, który nie tworzy funduszu szkoleniowego, w przypadku kiedy jego pracownik zostaje skierowany na szkolenie i zatrudnia na ten czas osobę bezrobotną, może otrzymać dofinansowanie.

Jeżeli pracodawca skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie w wymiarze równym czasowi pracy tego pracownika oraz udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika zatrudni bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, to - na jego wniosek - starosta może zrefundować z Funduszu Pracy:

1. koszty szkolenia - w wysokości do 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, na jednego pracownika,
2. wynagrodzenie, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, w wysokości nieprzekraczającej 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które weszły w życie 1 lutego br., starosta będzie miał w takim przypadku obowiązek refundacji wskazanych wyżej wydatków. Dodany do art. 69 ust. 2a jednoznacznie rozstrzyga też, że z takiego dofinansowania mogą korzystać także pracodawcy, którzy nie utworzyli funduszu szkoleniowego.

Źródło: Infor.pl