e-Kadry i płace

Jaką część wynagrodzenia pracodawca może potrącić bez zgody pracownika 2009-02-11


Mimo że wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie, pracodawca może dokonywać z niego określonych potrąceń nawet bez zgody pracownika. Kodeks pracy określa jednak wyczerpująco rodzaje takich potrąceń oraz ich maksymalną wysokość.

Ustawodawca, aby ograniczyć pracodawcy swobodę w dysponowaniu pensją pracownika, wymienia typy potrąceń, do których pracodawca nie musi mieć zgody swojego podwładnego.
Są to:
• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
• zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
• kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika pracodawca może potracić w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności, za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

W innych sytuacjach, aby pracodawca mógł uszczuplić pensję pracownika, jego zgoda jest niezbędna.

Źródło: Gazeta Prawna