e-Kadry i płace

Składki ZUS płatne gotówką 2009-02-04


Od 1 stycznia 2009 r. został rozszerzony katalog płatników, którzy mogą opłacać składki ZUS gotówką w banku, w placówce pocztowej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Prawo do opłacania składek gotówką uzyskali tzw. mikroprzedsiębiorcy, czyli płatnicy składek, którzy w jednym z 2 lat obrotowych:

zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Składki gotówką mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy spełnili obydwa warunki łącznie.
W przypadku wpłat gotówkowych ZUS liczy datę wpływu składek na konto ZUS inaczej niż przy zapłacie bezgotówkowej. Może mieć to znaczenie zwłaszcza dla małych przedsiębiorców. Przy wpłatach gotówkowych datą wpłacenia składek na konto ZUS jest dzień obciążenia rachunku bankowego poleceniem zapłaty albo dzień wysłania przekazu pocztowego. Natomiast w przypadku przelewów bezgotówkowych dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego.

Zmiany wprowadziła ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 209, poz. 1318).

Źródło: Infor