e-Kadry i płace

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę 2009-01-28


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną, którą może zrealizować każda ze stron stosunku pracy, czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Zatem oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zostaje złożone z chwilą, gdy dojdzie do pracownika poprzez wręczenie mu wypowiedzenia. Dla ważności wypowiedzenia nie jest konieczne podpisanie go przez pracownika.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (art. 30 § 4 k.p.), która stanowi podstawę do odwołania się od wypowiedzenia.

Przepisy prawa pracy dają pracownikowi możliwość odwołania się do sądu pracy od wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wypowiedzenia. Powodem odwołania może być np. podanie przez pracodawcę nieprawdziwego powodu zwolnienia pracownika lub niezawarcie w wypowiedzeniu takiej informacji. Pracownik może również złożyć odwołanie do komisji pojednawczej, jeżeli organ ten funkcjonuje w zakładzie pracy.

Źródło: Infor