e-Kadry i płace

Odsetki za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia 2009-01-28


W wypadku nieotrzymania wynagrodzenia w terminie pracownik ma prawo żądać od pracodawcy odsetek za czas opóźnienia. Terminowe otrzymanie pensji jest jednym z podstawowych uprawnień każdego pracownika.

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 481 k.c.). Przy czym, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, które wynoszą obecnie 13% w stosunku rocznym.

Należy pamiętać, że odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (uchwała SN z 19 września 2002 r., III PZP 18/02, OSNP 2003/9/214).

Źródło: Infor