e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-01-21


Postanowienie z dnia 7 stycznia 2008 r. (sygn. akt III UZP 2/08).

Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy zobowiązania do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy powstałe przed dniem 1 stycznia 2003 r. i nieprzedawnione na tę datę ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat czy też 10 lat, od dnia ich wymagalności?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl