e-Kadry i płace

Zaświadczenie w 7 dni 2009-01-07


Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek ZUS nie dostanie ten, u kogo na koncie widnieje jakakolwiek zaległość w opłatach składkowych lub dokonuje on spłaty zadłużenia na raty.

Osoba samozatrudniona co miesiąc zobowiązana jest do opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli równocześnie pracuje ona na umowę o pracę i jej wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu, to z działalności obowiązkowo podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek może być potrzebne, aby ubiegać się o kredyt w banku, leasing czy aby startować w przetargu lub w celu przedstawienia w urzędzie pracy. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek płatnika składek bezzwłocznie, tj. nie później niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku, na podstawie danych o stanie rozliczeń wynikających z prowadzonej przez ZUS ewidencji.

Zaświadczenie potwierdza fakt nieposiadania zaległości przez płatnika na dzień jego wydania. Zaświadczenie jest wydawane, gdy na koncie płatnika nie występuje zadłużenie z tytułu składek pobieranych przez ZUS (a więc składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP). Nie ma żadnej granicznej kwoty minimalnej, która stanowiąc zadłużenie, uzasadniałaby wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.

W przypadku gdy zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, tj. gdy płatnik ma zadłużenie, ZUS wydaje płatnikowi składek decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przysługuje płatnikowi odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Źródło: Gazeta Prawna