e-Kadry i płace

Karta czasu pracy 2008-12-10


Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem.

Najważniejszymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia pracownika są:

• karta ewidencji czasu pracy,
• karta pracy,
• imienna karta przychodów oraz
• lista płac.

Kartę ewidencji czasu pracy zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika. Obowiązek jej prowadzenia wynika z art. 149 k.p. i co do zasady dotyczy wszystkich pracowników.

Przepisy prawa pracy dopuszczają odstępstwo od konieczności prowadzenia ewidencji godzin pracy tylko w stosunku do pracowników:

• objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
• zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
• otrzymujących ryczałt za pracę w porze nocnej,
• otrzymujących ryczałt na godziny nadliczbowe.

W karcie ewidencji czasu pracy muszą znaleźć się zapisy dotyczące:

• godzin przepracowanych w poszczególnych dobach,
• dyżurów, do których pełnienia pracownik został zobowiązany,
• urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, macierzyńskich,
• wszelkich zwolnień od pracy,
• nieobecności zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych (§ 8 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, DzU nr 62, poz. 286 ze zm.).

Ponadto, jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników młodocianych, w karcie ewidencji czasu pracy należy ująć czas, który przepracowali, wykonując prace wzbronione młodocianym. Z karty ewidencji czasu pracy powinno zatem wynikać, ile godzin pracownik przepracował w przyjętym okresie rozliczeniowym w ramach nominalnego czasu pracy, a także, ile w godzinach nadliczbowych.

Wynagrodzenie dla pracowników wynagradzanych stawką miesięczną lub godzinową powinno być wyliczane na podstawie wyżej wymienionych dokumentów. Problem może pojawić się przy ustalaniu należności osobom zatrudnionym w systemie prowizyjnym, czasowo-prowizyjnym, akordowym itp. W takich przypadkach w celu udokumentowania należnego wynagrodzenia należałoby pomocniczo wprowadzić karty pracy.

Należy pamiętać, że karta pracy nie zastępuje karty ewidencji czasu pracy, a stanowi wewnętrzny dokument umożliwiający naliczenie wynagrodzenia.

Źródło: Gazeta Prawna