e-Kadry i płace

Wypadek telepracownika przy pracy 2008-11-04


Telepraca zakłada wykonywanie obowiązków poza firmą. W związku z tym powstaje pytanie, czy gdy telepracownik ulegnie wypadkowi w domu, będzie to wypadek przy pracy?

Okazuje się, że polskie ustawodawstwo nie zawiera odrębnych przepisów odnoszących się do kwestii wypadków przy pracy w przypadku wykonywania telepracy. Zastosowanie znajdą zatem przepisy ogólne.

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj. m.in. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych bądź czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.

Na przykład porażenie prądem, którego telepracownik dozna zarówno w swoim mieszkaniu, jak i w innym miejscu niebędącym stałym miejscem pracy, może zostać uznane za wypadek przy pracy, jeśli doszło do niego podczas wykonywania czynności zawodowych.

Prawidłowe ustalenie okoliczności wypadku, a co za tym idzie możliwość uznania go za wypadek przy pracy może być niekiedy utrudnione. Z jednej strony, pracodawca powinien dopilnować ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przez powołany do tego zespół powypadkowy oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. Z drugiej jednak strony pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę w domu telepracownika jedynie za jego uprzednią zgodą.

Jeśli pracownik w związku z przemijającą przeszkodą, na przykład utratą przytomności nie jest w stanie wyrazić zgody na ustalenie przez pracodawcę okoliczności wypadku w jego domu lub udostępnić pracodawcy mieszkania dla dokonania tych czynności, może uczynić to jego małżonek. W innej sytuacji pracodawca powinien wstrzymać się z ustalaniem okoliczności wypadku do czasu ustania przeszkody uniemożliwiającej wyrażenie przez pracownika jego woli.

Źródło: Gazeta Prawna