e-Kadry i płace

Zwolnienia grupowe 2008-09-18


Jeżeli chcesz przeprowadzić w firmie zwolnienia grupowe, musisz pamiętać, że Twoim pracownikom przysługują szczególne uprawnienia.

Należy się odprawa
Jednym z nich jest prawo do odprawy. Uzyskanie odprawy nie jest uzależnione od nieprowadzenia przez pracownika działalności gospodarczej czy braku gospodarstwa rolnego. Bardzo często do zwolnień grupowych zaliczane są osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne. Pracodawca wypłaca im zarówno odprawę emerytalną, jak i odprawę za zwolnienie grupowe.

Zgodnie z ustawą z dnia13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników odprawa ta nie może być ona wyższa od 15-krotności najniższego wynagrodzenia, czyli obecnie od kwoty 16 890 zł.

Jeżeli jednak w zakładzie pracy układ układ zbiorowy pracy lub inna forma porozumienia przewiduje wyższe stawki odpraw, powyższy limit nie ma zastosowania. Pracodawca może również w umowie o pracę przyznać pracownikowi odprawę na wypadek rozwiązania stosunku pracy niezależnie od tej wypłacanej na podstawie art. 8 tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych z 13 marca 2003 r.

Odprawa zależy od stażu i odpowiada:

  • wysokości miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik pracował u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • wysokości dwóch pensji, jeżeli pracownik pracował u pracodawcy od dwóch do ośmiu lat,
  • trzymiesięcznej płacy, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Pracownik może wrócić do firmy
Zwolniony w ramach zwolnień grupowych pracownik może wrócić do firmy. W razie ponownego zatrudniania w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien się zwrócić najpierw do pracownika, z którym rozwiązał umowę o pracę w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli ten zgłosi zamiar powrotu do byłej firmy w ciągu roku od rozwiązania z nim stosunku pracy.

Pracownik może zadeklarować chęć powrotu w dowolny sposób. Ważne, by jego intencja była jasna dla pracodawcy. Najlepiej jednak zrobić to w formie pisemnej. Jeżeli pracownik dowie się o naborze do pracy, a nie zostanie w nim uwzględniony, ma roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.

Co ważne, zasada ta nie działa w drugą stronę: nie można zmusić do pracy byłego pracownika po uprzednim zwolnieniu go z pracy.

Pracownik zwolniony w ramach zwolnień grupowych, który z tego tytułu otrzymał należną odprawę, nie musi jej zwracać, nawet jeżeli po jakimś czasie wróci do starego pracodawcy.

Jeżeli pracodawca chce zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu trzech miesięcy (tzw. Zwolnienia monitorowane), ma obowiązek uzgodnić z urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych. Ma ona dotyczyć w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Źródło: Rzeczpospolita