e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2008-05-25


Uchwała z dnia 13 maja 2008 r. (sygn. akt III PZP 3/07).
Za czas dyżuru medycznego przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 32j ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 13 maja 2008 r. (sygn. akt II PZP 8/08).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
" 1. czy zawarte w art. 29 § 1 pkt 2 kp pojęcie miejsce wykonywania pracy jest tożsame z pojęciem z art. 775 § 1 kp stałe miejsce pracy.
2. czy określenie w umowie o pracę z kierowcą mającym wykonywać wyłącznie przewozy na terenie państw Unii Europejskiej miejsca wykonywania pracy poprzez wskazanie, że miejscem wykonywania pracy są kraje Unii Europejskiej, jest zgodne z art. 29 § 1 pkt 2 kp;
3 w przypadku odpowiedzi negatywnej, czy konsekwencją takiego zapisu jest uznanie, że miejscem pracy takiego kierowcy jest miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy;
4. w przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy konsekwencją takiego zapisu jest uznanie, że do takiego kierowcy nie ma zastosowania:
- art. 775 § 1 kp wskazujący, że należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową przysługują pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba, lub poza stałym miejscem pracy:
- wydane na podstawie § 2 ww. przepisu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1991 ze zm.):
- określanie jego pracy poza granicami Polski jako podróży słuzbowej poza granicami kraju."
Sąd Najwyższy postanowił przekazać powiększonemu składowi Sądu Najwyższego następujące zagadnienie prawne:
"Czy wykonywanie przez pracownika uzgodnionej między stronami pracy, która polega na stałym przemieszczaniu się na określonym obszarze, jest podróżą służbową w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.?."

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 8 maja 2008 r. (sygn. akt I UZP 1/08).
Ubezpieczona, pobierająca wcześniejszą emeryturę przyznaną na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 27), która po nabyciu po 1 lipca 2004 r. prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst : Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.) podlegała przez co najmniej 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnym lub rentowym ma prawo do ustalenia wysokości emerytury według kwoty bazowej z daty zgłoszenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury zarówno w zakresie tzw. części socjalnej, jak i części stażowej emerytury (art. 53 ust. 1 i 4 w związku z art. 110 tej ustawy).

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. (sygn. akt I PZP 1/08).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"- Czy górnikowi przechodzącemu na urlop górniczy przed 8.02.2001 roku, tj. przed dodaniem do art. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. nr 162 poz. 1112) punktu 10, zawierającego ustawową definicję ekwiwalentu pieniężnego ustalanego na potrzeby obliczenia wysokości świadczenia socjalnego, świadczenie to wypłaca się w wysokości pomniejszonej o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, Sąd zwraca się ponadto z pytaniem:
- Czy wejście w życie punktu 10 art. 2 ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, wprowadzonego z dniem 8.02.2001 roku ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o zmianie w/w ustawy (Dz. U. 2001.5.41), powoduje obniżenie wysokości świadczenia socjalnego o wysokość świadczenia socjalnego o wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, wypłacanego górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 7 maja 2008 r. (sygn. akt II UZP 1/08).
Niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi spadku [art. 922 § 1 i § 3 k.c. oraz art. 1030 i n. tego kodeksu w związku z art. 97 § 1 oraz art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) w związku z art. 32 tej ustawy].

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 7 maja 2008 r. (sygn. akt II PZP 7/08).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy skutkiem uchybienia procesowego polegającego na braku postanowienia o otwarciu zamkniętej sprawy i wydaniu wyroku po przeprowadzeniu rozprawy przez inny skład sędziowski, niż ten z rozprawy poprzedzającej zamknięcie, jest nieważność postępowania w rozumieniu przepisu art. 379 pkt 4 kpc w części dotyczącej sprzeczności składu orzekającego z przepisami prawa czy też jest uchybieniem, które nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 7 maja 2008 r. (sygn. akt II UZP 2/08).
Świadczenie rentowe, do którego prawo zostało ustalone wyrokiem sądu i wypłacone po uprawomocnieniu się tego orzeczenia podlega zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodu, o którym stanowi art. 104 ust. 8 z dnia 17 grudnia 1998 r. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) za okres następujący po ustaleniu prawa do tego świadczenia.

Źródło: www.sn.pl