e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2008-04-16


Uchwała z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II PZP 6/08).
Nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127§ 1 i 3 k.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu jego stosowania.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II PZP 5/08).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
1. Czy przy rozpoznawaniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron (art. 182 § 1 k.p.c.) sąd powinien badać istnienie przyczyny zawieszenia postępowania na podstawie art. 178 k.p.c., jeżeli postanowienie o zawieszeniu postępowania nie zostało zaskarżone?
2. Czy po upływie trzech lat od daty zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron (art. 178 k.p.c.), sąd pracy może postanowić jego podjęcie (art. 181 pkt 2 k.p.c.) a następnie, mimo braku zmiany okoliczności sprawy uchylić to orzeczenie (art. 359 § 1 k.p.c.) i umorzyć postępowanie w sprawie (art. 182 § 1 k.p.c.)?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II PZP 4/08).
Sprawa z powództwa nabywcy wierzytelności przysługującej pracodawcy przeciwko pracownikowi o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę jest sprawą z zakresu prawa pracy (art. 476 § 1 k.p.c.).

Źródło: www.sn.pl