e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2008-03-02


Uchwała z dnia 22 lutego 2008 r. (sygn. akt I PZP 12/07).
Zmiana postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w ustawie, nawet gdy układ ten przewiduje możliwość uchylenia zasad wypłacania świadczenia płacowego na skutek niezadawalającej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 20 lutego 2008 r. (sygn. akt III SZP 1/08).
1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej legitymujący się aktem powołania na to stanowisko może skutecznie udzielać pełnomocnictw procesowych.
2. Stwierdzenie niezgodności z prawem aktu powołania na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie należy do kognicji sądu powszechnego rozpoznającego odwołanie od decyzji Prezesa tego Urzędu.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 19 lutego 2008 r. (sygn. akt II UZP 8/07).
odmowa wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie w przedmiocie zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu właściwego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778 § 1 k.p.c.)

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 19 lutego 2008 r. (sygn. akt II UZP 7/07).
Sprawy o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego wynikające z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst : Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych (art. 4778 § 2 pkt. 1 i 2 k.p.c.).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała składu 7 sędziów z 13.02.2008 r. (sygn. akt III SPZP 2/07).
Zasadność wyroku sądu drugiej instancji uchylającego zaskarżony wyrok i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania z powodu nieważności (art. 386 § 2 k.p.c.) lub z powodu nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy, albo dlatego, że wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania w całości ( art. 386 § 4 k.p.c.) nie podlega ocenie na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843).

Źródło: www.sn.pl