e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2008-01-21


Uchwała z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt II PZP 8/07).

W sprawach z zakresu prawa pracy Urząd Skarbowy nie ma obowiązku uiszczenia opłat sądowych ( art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt II UZP 6/07).
Emerytura wojskowa wraz z podwyższeniem z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą, przewidzianym w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin ( jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) nie może przekroczyć 75 % podstawy jej wymiaru ( art. 18 ust. 1 tej ustawy).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 4 stycznia 2008 r. (sygn. akt I PZP 9/07).
1. Zakładowego układu zbiorowego pracy, zawartego w okresie między dniem 1 stycznia 2001 r. a dniem 26 listopada 2002 r., w którym zamieszczono postanowienie, że "w razie rozwiązania lub wypowiedzenia układu, strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji treści nowego układu, a do czasu zawarcia przez strony nowego układu obowiązuje dotychczasowy ", nie stosuje się po jego rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r., K 37/01 ( Dz. U. Nr 196, poz. 1660), chyba, że postanowienie to zostało ustalone z zachowaniem swobody pracodawcy, co do podejmowania decyzji w sprawie związania się wynegocjowanym układem zbiorowym.
2. Do wypowiedzenia wynikających z układu zbiorowego pracy warunków umowy o pracę w razie rozwiązania tego układu, gdy nie został on zastąpiony nowym układem zbiorowym pracy ani regulaminem wynagradzania, stosuje się art. 38 § 1 i art. 45 § 1 k.p.

Źródło: www.sn.pl