e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2007-12-17


Uchwała z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II PZP 7/07).
W sprawach o roszczenia pracownika z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł, pracownik wnoszący powództwo ma obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej od pozwu (art 96 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 35 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II PZP 6/07).
W sprawie z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika, w któtej wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł, od apelacji powoda, w przypadku gdy wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa od tej kwoty, pobiera się opłatę stosunkową obliczoną od wartości przedmiotu zaskarżenia (art 35 ust.1 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.)

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II UZP 5/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy świadczenia pieniężne o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represij wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. 2002/43/371), przysługują osobom, które decyzją Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mają przyznane uprawnienia kombatanckie za czynny udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 r. (art. 2 pkt. 6 powołanej ustawy), w sytuacji gdy inwalidztwo tych osób pozostaje w związku z pobytem w miejscach o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 powołanej ustawy a z tego tytułu nie mają przyznanych uprawnień kombatanckich?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II UZP 4/07).
Sprawa wszczęta na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 476 § 2 pkt 1 k.p.c.)

Źródło: www.sn.pl