e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2007-08-12


Uchwała z dnia 8 lipca 2007 r. (sygn. akt II UZP 3/07).
Protokół komisji weryfikacyjnej działającej na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalania prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej (Dz. U. Nr 40 poz. 48) nie może stanowić przesłanki do wznowienia postępowania w celu ponownego ustalenia wysokości świadczenia w trybie art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z zm.).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 3 lipca 2007 r. (sygn. akt I PZP 7/07).
Sprawa o roszczenia pracownika z tytułu naruszenia dóbr osobistych wniesiona przeciwko osobie fizycznej niebędącej pracodawcą nie jest sprawą z zakresu prawa pracy (art 476 § 1 pkt 1 kpc).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 3 lipca 2007 r. (sygn. akt I PZP 6/07).
Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej korzystają z prawa do przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 k.p.) wobec czego określenie "dodatkowe dni wolne od pracy, o których mowa w art.1291§ 1 Kodeksu pracy" , użyte w art. 32 h ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.;obecnie jednolity tekst :Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), po uchyleniu art.1291k.p. ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 28, poz. 301), należy rozumieć jako "dni wolne od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w przeciętnym okresie rozliczeniowym."

Źródło: www.sn.pl