e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2007-07-19


Postanowienie z dnia 5 lipca 2007 r. (sygn. akt III UZP 2/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy emerytowi wojskowemu, w okresie od dnia 1 października 2003 roku, w związku z brzmieniem art. 25 ust.2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 8, poz.66) przysługuje do emerytury wojskowej dodatek rolny, przewidziany w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 10, poz. 53)?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl


Uchwała z dnia 4 lipca 2007 r. (sygn. akt I PZP 5/07).
Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.

Źródło: www.sn.pl