e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2007-05-21


Postanowienie z dnia 10 maja 2007 r. (sygn. akt III UZP 1/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
”Czy ubezpieczona wykonująca zawód adwokata ma prawo do emerytury na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 ze zm.).?”
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 10 maja 2007 r. (sygn. akt III PZP 2/07).
Odwołanie przez Ministra Finansów naczelnika urzędu skarbowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który jest radnym rady miasta , nie wymaga zgody tej rady ( art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. w związku z art. 5 ust. 4 b pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1246 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 9 maja 2007 r. (sygn. akt I UZP 1/07).
Przy ustalaniu prawa do emerytury warunkiem niezbędnym uwzględnienia okresu składkowego wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst : Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) jest - po wejściu w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (jednolity tekst : Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) - przedstawienie przez wnioskodawcę pozytywnej decyzji o uznaniu go za repatrianta w oparciu o art. 16 tej ustawy.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 9 maja 2007 r. (sygn. akt I PZP 2/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
„I. Czy dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez funkcjonariusza Policji roszczeń wynikających z tytułu stosowania wobec niego mobbingu?
II. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt I - czy powyższe roszczenia powinny być rozpoznawane w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy?”
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 8 maja 2007 r. (sygn. akt II UZP 1/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
„Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji przez jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 ze zm.) i podpisanie jej przez osobę upoważnioną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w konsekwencji prowadzenie postępowania odwoławczego (sądowego) przeciwko jednostce organizacyjnej wymienionego organu?”
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl