e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2005-09-29


Postanowienie z dnia 20 września 2005 r. (sygn. akt III SZP 2/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzajac kontrolę legalności postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania, które stanowią przesłanki wznowienia postępowania ( art. 145 § 1 pkt 1-8 k.p.a.) lub przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ( art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a.) na podstawie art. 479 64 § 2 k.p.c. uchyla zaskarżoną decyzję bez konieczności rozpoznania istoty sprawy?"
Sąd Najwyższy postanowił przejąć sprawę do rozpoznania.

Wyrokiem Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie - Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.Postanowienie z dnia 20 września 2005 r. (sygn. akt II UZP 11/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy sprawa o umorzenie należności funduszu alimentacyjnego od osób zobowiązanych do alimentów jest sprawą o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w rozumieniu art. 4778 § 2 pkt 6 kpc?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.Uchwała z dnia 20 września 2005 r. (sygn. akt III SZP 1/05).
Dopuszczalne jest połączenie się dwóch związków zawodowych polegające na tym, że związek zawodowy przejmujący przejmuje prawa i obowiązki związku zawodowego przejmowanego, po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej prowadzącej do rozwiązania i wykreślenia z rejestru związku przejmowanego.


Źródło: www.sn.pl