e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2007-04-24


26.04.2007:
  • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 64, Poz.430, z dnia 2007-04-11
03.05.2007:

  • Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne Dziennik Ustaw Nr 69, Poz.454, z dnia 2007-04-18
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków Dziennik Ustaw Nr 69, Poz.455, z dnia 2007-04-18
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin Dziennik Ustaw Nr 69, Poz.456, z dnia 2007-04-18
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych Dziennik Ustaw Nr 69, Poz.458, z dnia 2007-04-18