e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2007-01-13


Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. (sygn. akt III PZP 6/06).
W oświadczeniu woli pracodawcy o odwołaniu pracownika, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, zbędne jest wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 9 stycznia 2007 r. (sygn. akt II PZP 7/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy w świetle art. 11 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 24.07.1999r o służbie celnej ( Dz. U. 04.156.1641 ze zm.) funkcjonariusz celny w służbie przygotowawczej, któremu udzielono urlopu wychowawczego ma obowiązek odbycia szkoleń i egzaminów, o których mowa w art. 11 do zakończenia okresu służby przygotowawczej, a w konsekwencji, czy nie spełnienie przez niego obowiązków wymienionych w tym przepisie w okresie służby przygotowawczej, której nie przedłużono, może stanowić przesłankę rozwiązania stosunku służbowego na podstawie art. 27 w zw. z art. 25 lub 26 ustawy?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 9 stycznia 2007 r. (sygn. akt II PZP 5/06).
W sprawie z zakresu prawa pracy, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł, od apelacji pozwanego pracodawcy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł ( art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 8 stycznia 2007 r. (sygn. akt I UZP 6/06).
Sąd, rozpoznający odwołanie od decyzji organu rentowego odmawiającej wypłaty zasiłku chorobowego, bada zachowanie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz zasadność odmowy wyrażenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgody na opłacenie składki po terminie (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 8 stycznia 2007 r. (sygn. akt I UZP 5/06).
Przy obliczaniu podstawy wymiaru emerytury i renty w sposób określony w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidziane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) dolicza się do wynagrodzenia z tego roku, za który przysługiwało (§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent - jednolity tekst: Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl