e-Kadry i płace

Weszły w życie 2007-01-02


20.12.2006:
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dziennik Ustaw Nr 222, Poz.1630, z dnia 2006-12-05
23.12.2006:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 225, Poz.1637, z dnia 2006-12-08
29.12.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych Dziennik Ustaw Nr 230, Poz.1678, z dnia 2006-12-14
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji Dziennik Ustaw Nr 230, Poz.1681, z dnia 2006-12-14
01.01.2007:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela Dziennik Ustaw Nr 167, Poz.1397, z dnia 2005-09-01
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 171, Poz.1227, z dnia 2006-09-27
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Dziennik Ustaw Nr 227, Poz.1661, z dnia 2006-12-11