e-Kadry i płace

Orzeczenia. 2005-09-19


Postanowienie z dnia 7 września 2005 r. (sygn. akt II UZP 9/05).


Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego

"Czy od decyzji wydanej przez likwidatora funduszu alimentacyjnego, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. nr 228 poz.2255 ze zm. ) w wersji obowiązującej na dzień 11 maja 2005r., przysługuje odwołanie do sądu powszechnego?"

Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.plPostanowienie z dnia 7 września 2005 r. (sygn. akt II UZP 8/05).


Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego

"Czy ubezpieczonemu, który celem udzielenia mu świadczenia zdrowotnego poza kolejnością dostępu do tego świadczenia, wprowadzoną przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Narodowym Fynduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych, zakupił z własnych środków wyrób medyczny służący wykonaniu tego świadczenia, przysługuje w myśl art. 37 ust. 2 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 23.01.2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia /Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm./ roszczenie o zrekompensowanie tego zakupu przez Narodowy Fundusz Zdrowia?"

Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.


Źródło: www.sn.pl