e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2006-11-08


Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26.10.2006 r. (sygn. akt III UZP 3/06).
Warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę (wdowca) jest, poza spełnieniem przesłanek określonych w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), pozostawanie przez małżonków do dnia śmierci jednego z nich w stanie faktycznej wspólności małżeńskiej (art. 70 ust. 3 tej ustawy). Ciężar dowodu niepozostawania w tej wspólności spoczywa na organie rentowym.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej
Uchwała została podjęta przy jednym zdaniu odrębnym.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 24 października 2006 r. (sygn. akt II UZP 12/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy wniosek strony wnoszącej apelację, która podlega wyłącznie opłacie podstawowej, o zwolnienie od tej opłaty, podlega oddaleniu czy też odrzuceniu - jako niedopuszczalny z mocy prawa?"
Sąd Najwyższy postanowił przejąć sprawę do rozpoznania.

Źródło: www.sn.pl