e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2006-08-16


Postanowienie z dnia 8 sierpnia 2006 r. (sygn. akt I PZP 2/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy zachodzi powaga rzeczy osądzonej w sytuacji, gdy przy obowiązującym do dnia 5 lutego 2005 r. brzmieniu art. 477-1 paragraf 1 kpc zapadł prawomocny wyrok zasądzający na rzecz pracownika wyrównanie świadczeń ze stosunku pracy w kwotach żądanych przez powoda, a następnie ponownie występuje on z pozwem o wyrównanie tych samych świadczeń twierdząc, że suma kwot dotychczas mu wypłaconych i zasądzonych jest nadal niższa od należnej zgodnie z porzepisami prawa pracy?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl