e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-07-20


20.07.2006:
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dziennik Ustaw Nr 119, Poz.817, z dnia 2006-07-05)
22.07.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dziennik Ustaw Nr 121, Poz.836, z dnia 2006-07-07)
28.07.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dziennik Ustaw Nr 125, Poz.869, z dnia 2006-07-13)