e-Kadry i płace

Weszły w życie: 2005-09-06


04.08.2005:
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. Nr 133, Poz.1125, z dnia 20.07.2005)

07.08.2005:

  • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 122, Poz.1020, z dnia 07.07.2005
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, Poz.1222, z dnia 04.08.2005)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, Poz.1223, z dnia 04.08.2005)

09.08.2005:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 136, Poz.1145, z dnia 25.07.2005)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli biura informacji gospodarczej (Dz.U. Nr 136, Poz.1149, z dnia 25.07.2005)

11.08.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego (Dz.U. Nr 139, Poz.1165, z dnia 27.07.2005)

16.08.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 142, Poz.1193, z dnia 01.08.2005)

17.08.2005:

  • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 143, Poz.1202, z dnia 02.08.2005)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz.U. Nr 145, Poz.1217, z dnia 04.08.2005)