e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-06-22


28.06.2006:
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 99, Poz.691, z dnia 13.06.2006)