e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2006-06-22


Uchwała z dnia 14 czerwca 2006 r. (sygn. akt I UZP 3/06).
Wysokość emerytury ubezpieczonej, która w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 lipca 2004 r. nabyła prawo do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.), pobierała wcześniejszą emeryturę przyznaną na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 27), podlega ustaleniu przy zastosowaniu art. 53 ust. 3 i 4 tej ustawy.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 13 czerwca 2006 r. (sygn. akt II UZP 7/06).
Przewidziany w art. 138a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 ze. zm.) obowiązek zwrotu przez bank Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwot świadczeń przekazywanych na rachunek w banku za miesiące przypadające po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy, nie obejmuje wpłat na rachunek wspólny (art. 57 w zw. z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 13 czerwca 2006 r. (sygn. akt II UZP 6/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy w przypadku obliczenia na nowo renty na mocy art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy o e. i r. z FUS tj. z 20 lat kalendarzowych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu i pobierania świadczenia rentowego w nowej wysokości, ubezpieczony może wskazać do obliczenia podstawy wymiaru emerytury podstawę wymiaru składek z tych samych lat potraktowaną "jako nowy okres opłacania składek" o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o e. i r. z FUS i żądać ustalenia podstawy wymiaru emerytury poprzez przemnożenie wwp przez kwotę bazową z daty wniosku o emeryturę, czy też do obliczenia emerytury należy przyjąć jako jej podstawę, podstawę wymiaru renty podwyższoną na datę złożenia wniosku według reguł z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl