e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2006-05-11


Postanowienie z dnia 9 maja 2006 r. (sygn. akt II PZP 2/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy pracownik zachowuje prawo do zaspokojenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zaspokojonych roszczeń pracowniczych, jeżeli ustanie stosunku pracy - w związku z zastosowaniem przez pracodawcę skróconego okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 k.p.) - przypada w okresie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, natomiast koniec okresu, za który przysługuje mu odszkodowanie (art. 361 § 2 k.p.) przypada w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy poprzedzających ten dzień?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 9 maja 2006 r. (sygn. akt II UZP 8/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy kwota wynikająca z rocznego rozliczenia świadczenia przedemerytalnego dokonanego w trybie art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) może być tylko świadczeniem nienależnym, czy też w każdym przypadku będzie to świadczenie nienależnie pobrane (art. 11 pkt 1 powołanej ustawy w związku z art. 138 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.?"
Sąd Najwyższy postanowił przejąć sprawę do rozpoznania.
Nowa sygn. akt II UA 1/06

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 9 maja 2006 r. (sygn. akt II UZP 5/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 39 poz. 353) prawo do renty rodzinnej nabywa dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy?"
Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozprawę i na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego

Źródło: www.sn.pl