e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2006-04-13


Postanowienie z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt II UZP 2/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego: "Czy podstawa wymiaru emerytury ubezpieczonego, który wcześniej miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może być ustalona na nowo w myśl art. 15 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jt. Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), jeżeli do jej obliczenia ma być przyjęta, zgodnie z wnioskiem zainteresowanego, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne z tego samego okresu, który był uwzględniony przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy i w tej samej wysokości?"

Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozprawę i przekazać składowi powiększonemu Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne:
"Czy podstawa wymiaru emerytury ubezpieczonego, który wcześniej miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może być ustalona na nowo w myśl art. 15 w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) także wtedy, gdy do jej obliczenia ma być przyjęta podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w tej samej wysokości i z tego samego okresu, które były uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy?"

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt II UZP 3/06).
W pojęciu zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 67 ze zm.) nie mieści się wykonywanie zawodu przez adwokata w zespole adwokackim lub w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt II PZP 14/05).
Powództwo o ustalenie, że konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) jest dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c.

Źródło: www.sn.pl