e-Kadry i płace

Przepisy gwarantują prawo do powrotu po skończonej kadencji z równorzędnym wynagrodzeniem 2014-11-09


Niedługo wybory samorządowe a co za tym idzie część obecnych radnych straci urzędnicze stołki. Jednakże nie zostaną oni bezrobotni, gdyż przepisy gwarantują wójtom i radnym powrót do pracy z urlopu bezpłatnego po skończonej kadencji. Muszą spełnić wcześniej jeden warunek – w terminie zgłosić pracodawcy gotowość przystąpienia do pracy.

Ustawa o pracownikach samorządowych nie normuje zagadnienia powrotu do pracy z urlopu bezpłatnego wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. Resort administracji i cyfryzacji stwierdza, że w tej kwestii powinny mieć zastosowanie reguły zawarte w Kodeksie pracy.

Przepisy zapewniają pracownikowi, który od momentu wyboru przebywa na urlopie bezpłatnym, prawo powrotu do pracodawcy, u którego był zatrudniony w momencie wyboru. Prawo gwarantuje mu zatrudnienie na równorzędnym stanowisku pod względem wynagrodzenia w stosunku do poprzednio zajmowanego. Taki pracownik musi jednak pamiętać o ważnym warunku, który musi wcześniej spełnić, a mianowicie zgłosić swój powrót pracodawcy w ciągu siedmiu dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru.

Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.


W przypadku radnych ich powrót do pracy po skończonej kadencjo reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Na podstawie przepisów pracodawca jest zobowiązany po  skończonej kadencji przywrócić radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy.


Osoby, które przed uzyskaniem mandatu pracowały w urzędzie gminy, w której zdobyły mandat, są zobowiązane do złożenia wniosku o urlop bezpłatny na czas zasiadania w radzie. Po zakończeniu kadencji taki pracownik może liczyć na wynagrodzenie odpowiadające pensji, jaką otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Wcześniej jednak musi także zgłosić gotowość przystąpienia do pracy w ciągu siedmiu dni od dnia wygaśnięcia mandatu.


Urlop bezpłatny jest udzielany radnemu na okres sprawowania mandatu oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu. Analogiczne rozwiązanie znajduje się w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.


Źródło: Serwis Samorządowy PAP