e-Kadry i płace

W październiku odbyły się szkolenia pilotażowe w ramach projektu „Równość w biznesie” 2014-10-26


7, 9 i 14 października br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Równość w biznesie” odbyły się pierwsze szkolenia pilotażowe. Pilotaże skierowane są do osób pracujących m.in. w działach HR, CSR oraz w działach szkoleniowych firm zatrudniających powyżej 250 osób.

W trakcie szkoleń prezentowano „Przewodnik dla firm” - narzędzie składającego się m.in. z programu szkoleniowego, służącego do upowszechniania równości kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach. 6-godzinne szkolenia pozwolą na dostosowanie narzędzia do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

Jak przedstawia raport „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce”, opracowany na potrzeby projektu, udział kobiet na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce jest niski i w zasadzie nie ulega większym zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych polskich spółek wynosi poniżej 15%, natomiast kobiet na stanowisku prezesa jest ok. 7%.

Stąd też działania mają na celu promocję równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Wiąże się to ze zmianą nastawienia wśród kadr zarządzających w firmach. A wszystko to dąży do poprawy obecnej sytuacji kobiet na wyższych szczeblach decyzyjnych.

Pilotaże i seminaria mają na celu zaangażowanie w ten proces zmian menadżerów wysokiego szczebla, działy HR oraz działy szkoleniowe w dużych firmach.

Pilotaże zostały podzielone na 5 modułów: równe traktowanie w miejscu pracy, płeć a rynek pracy, ocena miejsca pracy pod kątem równości szans kobiet i mężczyzn, wypracowanie działań równościowych w miejscu pracy oraz plan realizacji działań równościowych.

Dzięki szkoleniom przedstawiciele i przedstawicielki firm mogą ocenić swoje firmy pod kątem standardów równościowych. Umożliwia to wystandaryzowane narzędzie, które wskazuje mocne i słabe strony firmy w tym zakresie.

W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki firm Dentsu Aegis Network, Capgemini BPO, Kompanii Piwowarskiej, Microsoftu, Sanofi Aventis, Smyka i Sephory. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Źródło: Mpips.gov.pl