e-Kadry i płace

Ministerstwo Pracy szykuje zmiany w umowach na czas określony 2014-10-26


Ministerstwo Pracy przygotował projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który ma wprowadzić zmiany w zawieraniu umów na czas określony. Propozycja MP to możliwość podpisywania maksymalnie tylko trzech umów o pracę na czas określony, a łączny ich czas nie mógł być dłuższy niż 33 miesiące.

Propozycja resortu nie do końca znalazła uznania wśród ekspertów Konfederacji Lewiatan, którzy uważają, że takie zmiany to nadmierna regulacja.

Konfederacja uznała, że projekt nie wprowadza rozwiązań dotyczących okresów wypowiedzenia. Zdaniem Konfederacji powinno się podnieść ochronę dla zatrudnienia terminowego, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu ochrony umów na czas nieokreślony. Inaczej zmniejszy się w ogóle liczba umów o pracę regulowanych w Kodeksie Pracy.

Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie zmian okresów wypowiedzenia dla obu rodzajów umów.  Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, wówczas jego okres wypowiedzenia wynosiłyby 2 tygodnie,  jeżeli był zatrudniony co najmniej 12 miesięcy – 1 miesiąc, oraz 2 miesiące, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 36 miesięcy.

Zaproponowane przez MP zmiany w liczbie (3 umowy) i okresie (33 miesiące) dla umów terminowych Konfederacja uznała za nadmierną regulację. W jej ocenie okres ten powinien wynosić 48 miesięcy, bez określania liczby dopuszczalnych umów. Za zbyt restrykcyjne uznano, konieczność zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy przypadków, kiedy umowy mogłyby być zawarte na dłuższy okres niż zaproponowane 33 miesiące.

Organizacje pracodawców postulowały o wydłużenie okresu próbnego do 6 miesięcy. Argumentowały to faktem, że dłuższy okres próbny pozwoliłby pracodawcom lepiej przygotować nowych pracowników do pracy, a 3 miesiące to często za krótko. Poza tym dłuższy okres próbny mógłby zwiększyć szanse osób młodych na zatrudnienie. Jednakże resort pracy nie podziela zdania pracodawców.

Natomiast Lewiatan zgadza się na możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło do konsultacji projekt zmian w kodeksie pracy regulujących zasady zawierania i wypowiadania umów o prace na czas określony. Projekt jest m.in. odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-38/14 wskazujący przede wszystkim na nierówności w długości okresów wypowiedzenia między umowami na czas określony i nie określony.

W Polsce jest najwięcej pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony w Unii Europejskiej. Udział takich pracowników w Polsce wynosi 28%, kiedy średnia w UE wynosi 14%. Konfederacja podkreśla, że ta sytuacja wynika z nadmiernej różnicy w poziomie ochrony umów na czas nieokreślony i na czas określony, a w dłuższej perspektywie jest niekorzystna dla gospodarki.

Źródło: Konfederacja Lewiatan