e-Kadry i płace

Wniosek o przyznanie zasiłku złożymy przez internet 2014-10-26


MPiPS chce wprowadzić możliwość składania wniosków o zasiłki przez internet. Przygotowywana w MPiPS nowela pakietu ustaw ma ponadto wprowadzić elektroniczną wymianę informacji pomiędzy urzędami oraz możliwość przeprowadzania wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza.

W połowie października skończyły się konsultacje ws. projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja miałaby dotyczyć także ustaw: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także w Prawie o ruchu drogowym, Prawie bankowym i w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Ministerstwo chce za pomocą zmian w ustawach wprowadzić szereg usprawnień dotyczących procesu składania wniosków i przyznawania świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz z pomocy społecznej. Jednym z takich udogodnień ma być właśnie możliwość składania dokumentów drogą elektroniczną. Aby było to możliwe, konieczne jest wprowadzenie elektronicznej wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ten proces, a to dzięki portalowi „Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego".

Najważniejszą zmianą, jaką zakłada projekt jest możliwość złożenia wszystkich dokumentów przez internet. Wystarczy, aby te dokumenty można było uwierzytelnić. Uwierzytelnienia będzie można dokonać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bądź specjalnej procedury umożliwiającej identyfikację poprzez dane personalne identyfikujące wnioskodawcę oraz numer ostatniej decyzji w sprawie świadczeń.

Prócz składania dokumentów, również w części przypadków dostarczanie decyzji będzie mogło odbywać się w formie elektronicznej.

Drugą istotną zmianą jest nałożenie na organy realizujące świadczenia obowiązku samodzielnego pozyskiwania informacji i dokumentów od innych podmiotów koniecznych do wydania decyzji w sprawie świadczeń. Mowa tutaj przykładowo o informacjach na temat sytuacji dochodowej wnioskodawców, niepełnosprawności, czy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Obecnie taki obowiązek leży po stronie osoby ubiegającej się o świadczenia. Wymaga to od niej konieczności pozyskania od różnych instytucji szeregu zaświadczeń i informacji, a następnie przedstawiania ich urzędnikom.

Projekt zakłada ponadto uszczegółowienie katalogu instytucji, które są w posiadaniu informacji niezbędnych do wydania decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie są to sądy, organy i jednostki organizacyjne. Po zmianach w katalogu znajdą się również jednostki sektora finansów publicznych, policja, ZUS, KRUS, organy administracji publicznej, kuratorzy sądowi, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracodawcy, podmioty lecznicze, placówki edukacyjne, i organizacje pozarządowe.

Ustawa ma także umożliwić powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności pozyskiwanie w drodze elektronicznej informacji o sytuacji zawodowej i społecznej osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Dane te gromadzone będą w systemie EKSMOoN.

Nowelizacja zakłada ponadto umożliwienie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza. Ma to na celu usunięcie konieczność ręcznego wpisywania danych z wywiadu papierowego do systemu komputerowego w ośrodku pomocy społecznej. Wszystkie te zmiany mają ukrócić czas potrzebny na przeprowadzenie postępowań w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Lepszy przepływ informacji między instytucjami ma także zmniejszyć ilość przypadków wyłudzeń świadczeń.

Jak wcześniej napisaliśmy, nowela ma wprowadzić też zmiany m.in. w Prawie o ruchu drogowym. Chodzi tutaj o wprowadzenie możliwości odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Zgodnie z proponowanymi zmianami wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego posiadałby wgląd do centralnej ewidencji kierowców, co pozwoliłoby mu szybko sprawdzić, czy dany dłużnik posiada prawo jazdy. Obecne przepisy wymagają od urzędnika wystosowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, nawet w przypadku, gdy dłużnik takiego nie posiada.

Po zmianach do informacji zawartych w centralnej ewidencji pojazdów mają otrzymać kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz pracownicy socjalni, co ma służyć ustaleniu sytuacji majątkowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Dostęp ten ma być bezpłatny.

Zmiany w Prawie bankowym oraz ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych mają umożliwić ośrodkom pomocy społecznej pozyskiwanie informacji mających wpływ na wydane decyzji o przyznanie świadczenia. Chodzi o weryfikacje składanych przez wnioskodawców oświadczeń majątkowych. Do tej pory informacje te były objęte tajemnicą bankową.

Źródło: biznes.onet.pl