e-Kadry i płace

MF ma w planach uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm 2014-10-13


Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedni projekt zmian w ustawie o rachunkowości, którego jednym z założeń uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano propozycje zmian. Ich celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Rząd ma na to czas do 20 lipca 2015 r.

Projekt przewiduje uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej. Chodzi tutaj o zmniejszenie obowiązków związanych z administracją dla tzw. małych jednostek, czyli spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych, które nie przekroczyły dwóch z trzech parametrów finansowych określonych w ustawie. Tymi parametrami jest suma bilansowa, której wysokość ustalono na 4 mln euro (17 mln zł), przychody netto ze sprzedaży w wysokości 8 mln euro (34 mln zł) oraz przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynoszące 50 osób.

Zgodnie z projektem sprawozdanie małej firmy będzie się składać wyłącznie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, w której będzie wymagany ograniczony zakres informacji. Mają być one także zwolnione z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności, ale tylko w przypadku, gdy niektóre informacje, które powinny zostać zawarte w sprawozdaniu, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej.

Ponadto, wszystkie małe jednostki zostaną zwolnione z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Projekt zakłada także inne zmiany, które nie wynikają z unijnej dyrektywy. Chodzi tutaj np. o uproszczony sposób klasyfikowania umów leasingu, tj. w oparciu o zasady ustalone w przepisach podatkowych. Przewidziano także, że małe firmy nie będą musiały stosować rozporządzenia MF w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Projekt przewiduje także wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji rządowych dla niektórych jednostek w sektorze wydobywczym i eksploatacji lasów pierwotnych. Ponadto projekt zakłada zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym.

Kolejną propozycją jest ujednolicenie przepisów dotyczących terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro, o którym mowa w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o PIT. Teraz ma być to to kurs z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy, a nie jak do tej pory średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski 30 września.

Źródło: PAP/biznes.interia.pl