e-Kadry i płace

Umowy-zlecenia a składki do ZUS 2014-09-29


Od umowy-zlecenia raz pracodawca odprowadza składki do ZUS a raz nie. Dlaczego tak się dzieje. Wszystko zależy od oświadczenia zleceniobiorcy na temat posiadania innych tytułów ubezpieczeń.

Pracodawca zawierając umowę cywilnoprawną musi ustalić czy zleceniobiorca posiada inne tytułu ubezpieczeń. Ma to wpływ na obowiązki firmy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie, w którym stwierdza, czy posiada inne tytuły ubezpieczeń, czy nie.

Jeśli umowa-zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia należy odprowadzić od niej składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne oraz wypadkowe, w przypadku, gdy zlecenie jest wykonywane w siedzibie firmy. Ubezpieczenie chorobowe jest w tym wypadku dobrowolne.
Często zdarza się tak, że na podstawie umowy-zlecenia pracują osoby, które są już zatrudnione na etat w tej, bądź innej firmie. W takiej sytuacji składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna są odprowadzane od zsumowanego przychodu ze wszystkich umów – umowy o pracę i umowy-zlecenia.

Jeśli osoba, z którą podpisujemy umowę-zlecenie, jest jednocześnie zatrudniony na etat u innego pracodawcy i osiąga z niego co najmniej minimalne wynagrodzenie, wówczas z tytułu zawartej umowy-zlecenia podlega ona obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i zdrowotnemu. W przypadku, gdy osoba taka nie osiąga wynagrodzenia minimalnego, wówczas ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne stają się obowiązkowe. W takiej sytuacji osoba taka może się także zgłosić do ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli osoba pracuje na podstawie kilku umów-zleceń, wówczas podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko od jednej z nich. Od pozostałych kontraktów składki są dobrowolne, prócz składki na ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe. Jednakże takie zasady obowiązują jedynie w przypadku, gdy zleceniobiorca wykonuje zlecenie dla różnych podmiotów, bądź umowy-zlecenia zawarte z jedną firmą dotyczą różnych czynności.
W sytuacji, gdy osoba podpisała z firmą kilka kontraktów cywilnoprawnych, których zakresy czynności się pokrywają, wówczas osoba ta podlega takim samym ubezpieczeniem od wszystkich umów.

Natomiast osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty a umowa-zlecenie jest dla niej jedynym tytułem ubezpieczenia, wówczas podlega ona obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w przypadku wykonywania kontraktu w siedzibie firmy. Jeśli chodzi o składkę chorobową, to jest ona w tym przypadku dobrowolna.

Źródło: Gazetaprawna.pl