e-Kadry i płace

Fiskus przyjrzy się spółkom osobowym 2014-09-29


Od początku 2015 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanych ustaw  o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT). Spółki osobowe będą miały obowiązek dokumentowania wzajemnych transakcji, organy podatkowe będą mogły ingerować w podział ich zysków, a także zostanie rozszerzony katalog podmiotów powiązanych.

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) została już podpisana przez prezydenta. Na jej podstawie zacznie obowiązywać rozszerzony katalog podmiotów powiązanych. Katalog ten zostanie poszerzony o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Od nowego roku spółki osobowe będzie można traktować jako powiązane z podatnikami podatków dochodowych, mimo że same podatnikami nie są.
Te zmiany pozwolą fiskusowi mieć wgląd w rozliczenia ze spółkami osobowymi podmiotów, które wejdą z nimi w jakąś spółkę czy podejmą się wspólnej realizacji określonego przedsięwzięcia. Przykładowo jeśli fiskus stwierdzi, że w trakcie prowadzenia transakcji zostały zaniżone dochody do opodatkowania, wówczas wyliczy je odpowiednio wyżej.

Obecnie przepisy uznają podmioty powiązane ze sobą w określonych warunkach wówczas:
- gdy podatnik bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podatnikiem,
- gdy podatnik posiada udział w kapitale innego podatnika,
- gdy te same osoby fizyczne lub prawne (jako podatnicy) równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu danymi podatnikami lub w ich kontroli, bądź posiadają udział w ich kapitale.

Obecnie za podmioty nie powiązane uznaje się uczestnictwo w spółkach osobowych, niebędących podatnikami podatku dochodowego. Dlatego też nie ma podstaw do szacowania dochodów przepływających w takich relacjach. W 2015 r. będzie to już możliwe.

Autorem nowelizacji jest minister finansów. Jako uzasadnienie zmian przedstawił konieczność doprecyzowania definicji podmiotów powiązanych, wynikających z faktu dynamicznego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w formie spółki osobowej prawa handlowego, a także w formie różnego rodzaju wspólnych przedsięwzięć. Podkreślił, że do zaniżania dochodów może dochodzić także właśnie w powiązaniach z takimi spółkami.

Fiskusa szczególnie mogą interesować umowy wspólnych przedsięwzięć tzw. joint venture, w których firmy zawiązujące spółki na czas jego realizacji dzielą się zyskami i stratami nieproporcjonalnie do wnoszonych wkładów. Zdarza się tak, że podmiot z większym kapitałem zainwestowanym w projekt uzyskuje z niego mniej aniżeli partner, którego udział w kosztach był niższy. Dzieje się tak na podstawie decyzji partnerów przedsięwzięcia, a wynika z ich strategii biznesowych i przyszłych planów. Celem fiskusa będzie odnalezienie uzasadnienia dla takich proporcji. Będzie on mógł teraz oprzeć się o nowe przepisy, które wymagają dokumentowania wszelkich rozliczeń (zobowiązań) stron w tego rodzaju transakcjach.

Kolejną zmianą wchodzącą w życie wraz z nowymi przepisami jest nakaz dokumentowania sposobu dzielenia zysku oraz kosztów pomiędzy wspólnikami. Nie powinien on dotyczyć wszystkich powiązanych spółek – będzie zależny od wartości transakcji czy kapitału wniesionego przez zależne podmioty. Wartości te ustalono na 20 tys. EUR rocznie i 50 tys. EUR dla przypadków, gdy wspólnik ma siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych oraz dla pozostałych sytuacji.

Nowelizacja nakłada na spółki osobowe konieczność prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Nawet w przypadku przekroczenia limitów za brak dokumentacji grozi kara w postaci podatku sankcyjnego wg stawki 50 proc. Prowadzenie dokumentacji ma przede wszystkim służyć organom podatkowym do oceny, czy przyjęty przez wspólników podział zysku ma charakter rynkowy czy nie.

Ustawy o CIT i PIT nie zawierają wzoru dokumentacji cen transferowych, ani go nie określają, jedynie wskazują, co powinno zostać w nim zawarte. I tak dokumentacja cen transferowych musi zawierać:
- strony transakcji i jej opis, np. sprzedaż towarów, udzielenie pożyczki,
- role stron transakcji we wzajemnych powiązaniach,
- funkcje stron przy realizacji transakcji,
- zaangażowane aktywa, nie tylko finansowe, ale także przykładowo środki transportu, magazyny,
- ryzyko, koszty, formy i terminy zapłaty,
- metodę i sposób kalkulacji zysków oraz cenę przedmiotu transakcji,
- uzasadnienie.

Jeśli chodzi o uzasadnienie transakcji – tutaj pomocna jest opis strategii gospodarczej dla zawartej umowy. Przykładowo: umowa pożyczki umożliwi zakupienie nowych maszyn koniecznych do uruchomienia nowej linii produkcyjnej.

Źródło: Pulsbiznesu.pl