e-Kadry i płace

2014-09-15


15.09.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2014 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych tranakcjach
22.09.2014 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2014 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za sierpień 2014 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za sierpień 2014 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2014 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2014 r.
25.09.2014 (czwartek)

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2014 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego
30.09.2014 (wtorek)

 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
Źródło: Gofin.pl