e-Kadry i płace

1/3 pracodawców w Polsce łamie prawa pracy 2014-09-15


Firma Work Service S.A. Pracownicy przeprowadziła w ostatnim czasie badanie na temat prowadzenia polityki personalnej i relacji pracodawca-pracownik. Niestety wyniki nie są optymistyczne. Aż 36 proc. Polaków dostrzega w swoim miejscu pracy łamanie zasad przez pracodawców.

Badanie miało na celu sprawdzenie opinii na temat praktyk stosowanych w firmach dotyczących spraw kadrowych i relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Obecnie sposób prowadzenia biznesu oraz standardy zarządzania traktowane są przez firmy bardzo poważnie – w nich uparuje się możliwości wyróżnienia się na rynku i wyeliminowania konkurencji.

Niestety wyniki badań są dość niepokojące. Ponad 1/3 zapytanych pracowników dostrzega negatywne praktyki stosowane przez ich pracodawców. Jako negatywne praktyki, najczęściej wskazują nierozliczanie nadgodzin (16 proc.) i łamanie zasad BHP (14 proc.), a najrzadziej - nieopłacanie składek ZUS i znaczne opóźnienia wypłat.

10 proc. pytanych przyznało, że jego pracodawca wypłaca część wynagrodzenia nieoficjalnie bez umowy, a 8 proc. pracowników pracuje na czarno. Pracodawcy łamią w ten sposób najważniejsze obowiązki wynikające z przepisów kodeksu pracy - obowiązek zatrudniania pracownika i wypłacania mu odpowiedniego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Różnie przedstawiają się odpowiedzi w zależności od formy zatrudnienia. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub zlecenie częściej niż inni jako nieuczciwą praktykę wskazują nierozliczanie nadgodzin. Mobbing i dyskryminacja w pracy jest natomiast najczęściej wskazywana przez osoby zatrudnione na pełen etat. Osoby samozatrudnione lub zatrudnione na umowę o dzieło/zlecenie najczęściej wskazują na nieoficjalne wypłacanie części wynagrodzenia.

Ale są także pozytywne wyniki przeprowadzonego badania. Ponad 3/4 respondentów uważa, że w ich miejscu pracy kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości rozwoju kariery.
Przeciwnego zdania jest mniej niż 1/5 pracowników. Ciekawostką jest, że odpowiedź, że w miejscu pracy kobiety i mężczyźni nie mają zapewnionych równych szans rozwoju kariery zawodowej, najczęściej wskazywali mężczyźni (21 proc.).


W badaniu zapytano także o oczekiwania pracowników względem swoich pracodawców.
I tak pracownicy najbardziej w miejscu pracy potrzebują programów rozwoju swoich kompetencji (42 proc.), przejrzystej polityki rozliczania czasu pracy (40 proc.) oraz zrozumiałej polityki personalnej wraz z jasną ścieżką kariery (40 proc.).

Źródło: praca.interia.pl