e-Kadry i płace

2014-09-06


5.09.2014 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2014 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
8.09.2014 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2014 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
10.09.2014 (środa)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2014 r.
15.09.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 •  wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2014 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych tranakcjach
Źródło: Gofin.pl