e-Kadry i płace

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej podpisana 2014-09-06


26 sierpnia 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Najważniejsza zmiana to fakt, że obywatele polscy, cudzoziemcy i ich rodziny będą mogli pobierać renty socjalne pomimo czasowego przebywania poza granicami Polski.

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwia realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt. P 11/12). Na jej mocy obywatele polscy oraz cudzoziemcy i ich rodziny będą mieli prawo pobierać rentę socjalną nawet podczas czasowego przebywania poza granicami Polski.

Nowelizacja zmienia również art.10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Tutaj ważną zmianą jest zapis, że prawo do renty ulega zawieszeniu także w przypadku osiągnięcia za granicą przychodów przekraczających próg określony w ustawie.

Kolejną zmianą jest nowelizacja art. 72 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tutaj zmiany dotyczą sytuacji, gdy następuje zawieszenie prawa do renty socjalnej – wówczas prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, bez względu na to, czy zawieszenie było następstwem osiągania przychodów w kraju, czy też za granicą.

Nowe przepisy ustawy będą miały zastosowanie także do spraw, które zostały wszczęte na podstawie dotychczas obowiązujących regulacji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: kadry.infor.pl