e-Kadry i płace

Będzie nowy rejestr dłużników publicznych 2014-09-06


Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ma to na celu utworzenie nowego Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych.

W myśl projektu rejestr będzie zawierał dane dłużników należności publicznoprawnych, którzy nie wykonali obowiązku zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej. Projekt zakłada, że do państwowego rejestru trafi dłużnik, który ma zaległości powyżej 500 zł wobec jednego wierzyciela, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o zagrożeniu wpisem.

Na początek w rejestrze będą ujmowani dłużnicy w zakresie należności podatkowych, celnych oraz wynikających z Kodeksu karnego skarbowego, pobieranych przez urzędy skarbowe i organy Służby Celnej. Następnie zakłada się, że do rejestru trafią dłużnicy wobec ZUS i jednostek samorządu terytorialnego.

W rejestrze będzie wykazywana tylko należność główna, bez odsetek, kar pieniężnych i opłat związanych z ujawnianą należnością. W przypadku odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub wstrzymania wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość należności, należności pieniężne nie będą wykazywane.

Projekt zakłada, że w rejestrze pojawią się takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwa/firma, adres zamieszkania lub siedziby oraz identyfikator podatkowy danego podmiotu. Informacje te zostaną niezwłocznie usunięte z rejestru w przypadku np. całkowitego wygaśnięcia należności pieniężnej, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty.

Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej przez wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych podległy mu lub nadzorowany organ. Dostęp do niego będzie możliwy za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej organu wyznaczonego do prowadzenia rejestru. Korzystać będzie można z w trybie on-line.

Informacje o wysokości zaległości będzie można znaleźć poprzez wyszukiwarkę, według określonych kryteriów, np. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy. Będzie to wyszukiwanie bezpłatne. Nie będzie jednak możliwe przeglądanie rejestru w całości. Pełen dostęp będą miały jedynie biura informacji gospodarczej.

Źródło: gofin.pl