e-Kadry i płace

Czy będą zmiany w wystawianiu zaświadczeń lekarskich? 2014-09-06


Trwają prace nad zmianami w prawie, dzięki którym zostaną wprowadzone zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce przede wszystkim zmian w procedurze wystawiania zwolnień lekarskich.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają dotyczyć formy ich wystawiania oraz sporządzania wydruku.

Ponadto zniesiony ma być np. obowiązek dostarczania pracodawcy zaświadczeń lekarskich przez ubezpieczonych oraz obowiązek przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń. Zmiany mają dotyczyć także udzielania urlopu macierzyńskiego. W przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka, pracujący ojciec będzie miał prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego.

Projekt przygotowany przez resort zakłada trzy formy zaświadczeń stwierdzających czasową niezdolność do pracy z powodu choroby. Będą to zaświadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego, wydruki zaświadczeń lekarskich oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowane z systemu informatycznego. Te zaświadczenia będą stanowiły podstawę przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości.

A co z obecną formą wystawiania zwolnień?
Zwolnienia w obecnie obowiązującej formie będzie można jeszcze wystawiać przez pewien czas, jednakże stopniowo taka forma zostanie wycofana całkowicie i ostatecznie zaświadczenia lekarskie będą wystawiane jedynie w formie elektronicznej.

Zwolnienia lekarskie mają być wystawiane na podstawie danych od ubezpieczonego podanych w systemie informacyjny. Tam znajdą się dane na temat płatników składek ubezpieczonego, a także członków rodziny, jeżeli zwolnienie będzie związane z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny. Dane te będą automatycznie zapisane w zaświadczeniu lekarskim. Aktualność tych danych będzie potwierdzał ubezpieczony swoim podpisem. Wypełnione i podpisane zaświadczenie będzie automatycznie zapisywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Wydruk zaświadczenia
Zaświadczenie lekarskie w postaci elektronicznej będzie można wydrukować. Jego ważność będzie wymagała podpisu i pieczątki wystawiającego. Sporządzenie wydruku będzie możliwe jedynie po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w postaci elektronicznej.

A co z blankietami?
Zaświadczenia wypisać będzie można także na gotowych blankietach papierowych, ale tylko w nagłych sytuacjach np. podczas wizyty u chorego. Lekarz wcześniej będzie musiał wydrukować taki blankiet ze swojego profilu. Każdy blankiet będzie posiadać identyfikator i będzie rejestrowany przez system. Wystawiający zaświadczenie na blankiecie będzie musiał w ciągu 3 dni od wystawienia zaświadczenia w formie pisemnej wprowadzić go do systemu.

Nowy projekt zakłada, że będzie miał obowiązek przechowywać zaświadczenia lekarskie przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało ono wystawione. Również lekarze orzecznicy ZUS będą wystawiali zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej.

Jakie zmiany w urlopach macierzyńskich dla ojców?
W myśl nowelizacji zmiany mają być także w Kodeksie pracy. W przypadku śmierci matki, bądź porzucenia dziecka przez matkę, prawo do urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwać pracującemu ojcu. 

Inna zmiana dotyczy sytuacji, kiedy pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, której stan zdrowia uniemożliwia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, będzie mogła zrezygnować z urlopu po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni tego urlopu. Wówczas niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego będzie mogła zostać udzielona pracownikowi - ojcu dziecka. Projekt zakłada, że podobne rozwiązanie będzie możliwe, jeżeli matka dziecka niezdolna do samodzielnej egzystencji nie jest pracownicą.

Teraz projekt zmian w ustawie trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Źródło: praca.interia.pl