e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2006-02-16


Postanowienie z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt III UZP 4/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"1. Czy wypłacony nauczycielowi dodatek mieszkaniowy określony w art.54 ust.3 Karty Nauczyciela stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Czy nauczyciel, któremu wypłacono dodatek mieszkaniowy przewidziany w art.54 ust.3 Karty Nauczyciela,w sprawie o zwrot skladek opłaconych od dodatku mieszkaniowego, jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art.47711§ 2 kpc?"
Sąd Najwyższy postanowił
1. Na podstawie art. 390 par. 1 k.p.c. przekazać do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego zagadnienie prawne: czy dodatek mieszkaniowy wypłacany na podstawie art. 54 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) jest wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art.18 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm)?; 2. Odroczyć rozpoznanie drugiego zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt III UZP 3/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy osoba wykonująca pracę nakładczą może skorzystać z uprawnienia do wcześniejszej emerytury przewidzianej w art.29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Nr 162 poz.1118 ze zm.)?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 7 lutego 2006 r. (sygn. akt I PZP 4/05).
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z jego niezdolnością do dotychczasowej pracy i który z tego tytułu otrzymał odprawę pieniężną na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) nie przysługuje odprawa na podstawie art. 87 Karty Nauczyciela jeżeli nauczyciel przechodzi następnie na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Źródło: www.sn.pl