e-Kadry i płace

Prawo potrącania z zasiłków chorobowych zaległych składek zgodne z Konstytucją 2014-08-11


31 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nadających Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprawnienia do potrącania z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin są zgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 50 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie, w jakim uprawnia KRUS do potrącania z wypłacanych zasiłków chorobowych składek na ubezpieczenie społeczne rolników, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji.

W pozostałym kwestiach postępowanie zostało umorzone.


Trybunał Konstytucyjny uzasadnił, że rozwiązanie zawarte w zaskarżonym przepisie zmierza do wyważenia interesu publicznego z interesem jednostkowym ubezpieczonego i jest spójne z zasadą wzajemności. TK stwierdził, że w świetle brzmienia art. 67 ust. 1 konstytucji ustawodawca może uzależnić przyznanie uprawnienia do świadczenia z zabezpieczenia społecznego od uiszczania składki na to ubezpieczenie.


Nie został naruszony także obowiązek zapewnienia obywatelowi zabezpieczenia społecznego gdyż osoby, których zasiłek chorobowy objęty jest potrąceniem, mogą w pełni korzystać z przysługujących im możliwości starania się o świadczenia z pomocy społecznej.


Ponadto TK uzasadnił, że niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której rolnicy nieodprowadzający składki na ubezpieczenie społeczne nie ponosiliby konsekwencji swoich decyzji. Naruszałoby to podstawowe zasady sprawiedliwości społecznej.


W uzasadnieniu Trybunał podkreślił też, że ustawodawca przewiduje środki ochrony rolnika znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, przykładowo poprzez ulgi w spłacie zadłużenia lub jego całościowego lub częściowego umorzenia. To może go chronić przed potrąceniem z przysługującego mu zasiłku chorobowego zaległych składek na ubezpieczenie.


Źródło: kadry.infor.pl