e-Kadry i płace

Przepisy o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów niekonstytucyjne 2014-08-11


Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący podatku od dochodów nieujawnionych jest niezgodny z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył pytania prawne skierowane od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów z nieujawnionych źródeł.

Po orzeczeniu, że zaskarżony artykuł jest niekonstytucyjny Trybunał zdecydował jednocześnie, że przestanie on obowiązywać dopiero po upływie osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, dając tym samym Sejmowi czas na jego zmianę.

Który zapis został zaskarżony?
Chodzi o art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Treść kwestionowanego przepisu jest następująca: „wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania”.

Sądy miały zastrzeżenia do następujących wyrażeń użytych w zaskarżonym przepisie: „czynienie wydatków”, „gromadzenie mienia”, „przychody opodatkowane” i „przychody wolne od opodatkowania”.

Teraz Sejm będzie miał czas na dokonanie zmian legislacyjnych przywracających zgodność ustawy o PIT z Konstytucją. Natychmiastowe wykreślenie zaskarżonego przepisu uniemożliwiłoby zapewnienie konstytucyjnego wymagania powszechności opodatkowania, w tym zwalczania procederu nieujawniania przychodów lub zaniżania ich wysokości, stąd te 18 miesięcy na dokonanie przez ustawodawcę stosownych zmian.

Źródło: podatki.egospodarka.pl